Online ISSAAS International Congress and General Meeting 2021

  เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 -12.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นางสาวอารยา พีชผล ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม ISSAAS Executive Board Meeting เพื่อหารือกับสมาชิกผู้เข้าร่วม ตัวแทน ISSAAS สำนักงานใหญ่ และประเทศสมาชิก (6 ประเทศ) ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศไทย

  ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ISSAAS International Congress and General Meeting 2021 ผ่านการประชุมเสมือนจริง เพื่อส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2564 หัวข้อการประชุมในปีนี้คือ “Transforming System and Strengthening Development for Agricultural Sustainability”

  โดยวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น. ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประธาน ISSAAS ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม Online ISSAAS International Congress and General Meeting 2021 และกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ ในการนี้ รองศาสตราจารย์.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสนและรองอธิการบดี ISSAAS (ประเทศไทย) พร้อมด้วย Prof. Dr. Kanju Ohsawa, the Society for Agricultural Education Research Board (SAEDA) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และการประกาศรางวัล ISSAAS MATSUDA AWARD 2021 รางวัลนี้เป็นรางวัลเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานมูลนิธิของสมาคม Dr. Toshiro Matsuda และมอบให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดีเด่นที่มีผลงานโดดเด่นในช่วงระยะเวลาของการพัฒนาวิทยาศาสตร์การเกษตรและการพัฒนาการเกษตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสร้างการรับรู้ได้อย่างชัดเจน ผู้ได้รับรางวัล ISSAAS MATSUDA AWARD 2021 คือ Professor Dr. Pham Van Cuong, Vietnam จากนั้นมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมมวยไทยในศิลปะการต่อสู้ จากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมการศึกษามวยไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พิธีเปิดงาน Online ISSAAS International Congress and General Meeting 2021 ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจนจิรา ดวงจิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตร

  ในระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ประเทศสมาชิกได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานภายใต้หัวข้อย่อยทั้งแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ในหัวข้อต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ the Society for Agricultural Education Research Development Abroad (SAEDA) และ ISSAAS ได้เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านส่งบทคัดย่อทางวิทยาศาสตร์สำหรับการนำเสนอแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์โดยกล่าวถึงสาขาวิชาต่อไปนี้:

-         Food/Agricultural Education and Community Empowerment/Agro Tourism

-         Biotechnology and Innovation in Agriculture

-         Crop Production and Management/ Ecology

-         Animal Sciences/ Fishery and Veterinary Sciences

-         Smart Agricultural System/ Machinery/Logistic

-         Environmental/Energy and Waste Management in Agriculture

  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 กำหนดการประชุมเริ่มต้นด้วยการปาฐกถาในหัวข้อ Transforming System and Strengthening Development for Agricultural Sustainability” โดย รองศาสตราขารย์ ดร. วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และตัวแทนจากประเทศไทย เข้าร่วมนำเสนอผลงานในที่ประชุม สำหรับการประชุมในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เป็น Oral Presentation (online) และ Breakout Sessions รวมทั้งพิธีปิดการประชุม  Closing Ceremony (Online) โดย Presentation of Indonesia Chapter (ISSAAS International Congress 2022) และ Closing Address โดย รองศาสตราจารย์.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสนและรองอธิการบดี ISSAAS (ประเทศไทย)

  The International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences (ISSAAS) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในหมู่นักวิทยาศาสตร์การเกษตรในเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเพื่อรวบรวมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ ที่มีความสนใจร่วมกันในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตรของภูมิภาค ส่งเสริมความก้าวหน้าและการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การเกษตรผ่านการวิจัย สิ่งพิมพ์และการประชุม

  นักวิจัยที่เป็นสมาชิกเครือข่ายสมาคม ISSAAS ครอบคลุมสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรหลากหลายสาขา อาทิ เกษตร ประมง ป่าไม้ อุตสาหกรรม วิศวกรรมเกษตรและชลประทาน สัตวแพทยศาสตร์ และ เศรษฐศาสตร์เกษตร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อเป็นช่องทางให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างคณาจารย์ และนักวิจัยของไทย กับคณาจารย์และนักวิจัยจากประเทศต่าง ๆ และเพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระดับนานาชาติ

facebooktwittergoogle_plus