มก.ต้อนรับผู้บริหารจาก ASIAFRICA Foundation

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร. ประหยัด นันทศีล รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ และ คุณอารยา พีชพล ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ Dr. Roland Amoussou-Guenou, President and Co-Founder of ASIAFRICA Foundation พร้อมด้วย คุณสุวิชา หิรัญพฤกษ์ ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการบินและแอฟริกันศึกษา ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้ คือการต่อยอดความสัมพันธ์และหารือถึงแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการและงานวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ ASIAFRICA Foundation ที่ได้ลงนามในข้อตงลงความร่วมมือทางวิชาการเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาในรูปแบบออนไลน์ โดยคุณ สุวิชา หิรัญพฤกษ์ ได้ให้ข้อมูลภูมิหลังเกี่ยวกับพัฒนาการของประเทศในทวีปแอฟริกาที่กำลังเจริญเติมโตและมองหาความร่วมมือใหม่ๆจากประเทศในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารซึ่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาข้างต้นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ Dr. Roland Amoussou-Guenou ได้เสนอให้มีการริเริ่มโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันภายใต้ MoU อาทิ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หรือ การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักวิจัย โดยมีความหวังว่าจะสามารถพัฒนาต่อยอดไปจนถึงขั้นการเปิดวิทยาเขตใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในทวีปแอฟริกา

ทั้งนี้ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ได้แสดงทัศนะที่ตรงกันเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในทวีปแอฟริกา โดยมีความคิดที่จะเชิญ Dr. Roland Amoussou-Guenou ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายการค้าแอฟริกามาเป็นอาจารย์รับเชิญในศูนย์เอเชีย-แอฟริกันศึกษา คณะสังคมศาสตร์ และยังเสนอให้ริเริ่มด้วยการจัดประชุมเสวนาวิชาการนานาชาติภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับ African – Thai ทั้งในมิติทางด้านสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ โดยกำหนดให้จัดกิจกรรมในช่วงเดือนธันวาคม 2564 ที่จะถึงนี้ และวางแผนที่จะเชิญวิทยาการจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการเสวนาเพื่อยกระดับความสัมพันธ์และมองหาความเป็นไปได้ในการริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมรูปแบบใหม่ๆระหว่างประเทศไทยและประเทศในทวีปแอฟริกาต่อไป

facebooktwittergoogle_plus