มก. ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ

  เมื่อวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรุณ วรามิตร รองคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจนจิรา ดวงจิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตร ดร. กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ อาจารย์คณะวนศาสตร์ นางสาวบุณฑริกา ไตรโกมุท สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ H.E. Mr. Mohammed Abdul Hye เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ และ Mr. Md. Masumur Rahaman, Counsellor ในโอกาสการเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านต่างๆ

 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งให้ข้อมูลภาพกว้างเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีขนาดใหญ่และมีจำนวนนิสิตนักศึกษามากที่สุดในประเทศไทย และยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่บุกเบิกการศึกษาทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อีกทั้งยังมีความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติกับมหาวิทยาลัยและสถาบันชั้นนำในต่างประเทศกว่า 300 แห่งทั่วโลก โอกาสนี้ H.E. Mr. Mohammed Abdul Hye เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ได้กล่าวขอบคุณและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างทั้งสองประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความเป็นเลิศทางด้านงานวิจัยทางการเกษตรและมีชื่อเสียงในระดับสากล จึงมีความสนใจที่จะมีความร่วมมือกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการจัดความร่วมมือระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาบังคลาเทศมีทางเลือกเข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทย

  วัตถุประสงค์ของการหารือในครั้งนี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และองค์กรต่างๆ ในสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหลากหลายสาขาที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสนใจร่วมกัน อาทิ สาขาเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นต้น และได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นถึงความร่วมมือด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเช่น เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหลากหลายสาขาผ่านการจัดหลักสูตรฝึกอบรม การจัดสัมมนา การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนิสิต การวิจัยร่วมและการมอบทุนการศึกษาต่อ จากนั้นที่ประชุมได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นกิจกรรมและความร่วมมือรูปแบบใหม่ๆกับสถาบันในประเทศบังคลาเทศผ่านการประสานงานจากสถานเอกอัครราชทูตต่อไป ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าจะได้เห็นความคืบหน้าในการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศบังคลาเทศและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในอนาคตอันใกล้นี้ นอกจากนี้ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความยินดัที่จะมอบทุนการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 ทุน ให้แก่นักศึกษาจากประเทศบังกลาเทศเป็นพิเศษ โดยจะมีการหารือกันต่อไป จากนั้น H.E. Mr. Mohammed Abdul Hye เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ และคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการวิจัยกัญชา (Cannabis Laboratory) รวมทั้งเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) และ โรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Greenhouse) ของคณะเกษตร

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับบังกลาเทศ โดยเน้นความร่วมมือทางวิชาการในด้านการฝึกอบรมหรือ ดูงานเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีศักยภาพ เช่นการฝึกอบรม “Training on Environmental and Social Management” ให้แก่ The Bangladesh Rural Electrification Board โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  การดูงานของ Ministry of Agriculture, Bangladesh ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD) และการประชุมระหว่าง Executives Board from the Ministry of Education, Bangladesh ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ภายใต้โครงการ “Overseeing the Overseas Training in Thailand” เป็นต้น  นอกจากนี้ในปี 2564 มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศบังคลาเทศ จำนวน 2 ท่าน กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ Miss Nousin Aki ระดับปริญญาตรี คณะเกษตร (เกษตรเขตร้อน) และ Miss Bibi Khadiza ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตร MBA นานาชาติเกษตรศาสตร์ – KIMBA)

facebooktwittergoogle_plus