Undergraduate Students Online Forum 2021

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ขอเชิญชวนนิสิต  อาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Undergraduate Student Online Forum ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพิ่มศักยภาพและทักษะความสามารถในการก้าวสู่ความเป็นสากลและตอบสนองความต้องการของสังคมในยุคไร้พรมแดน  และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และ รูปแบบเศรษฐกิจแบบยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy: BCGE)   โดยแบ่งรูปแบบกิจกรรมเป็น 2 วัน

วันแรก  วันที่ 15 ธันวาคม 2564    เวลา 17.00-20.00 น.

การบรรยายพิเศษ/ การเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ  ในหัวข้อ “Universities and the Global Sustainable Development Goals (SDGs)” และ “The Macro-level Sustainability:  Bioeconomy, Circular Economy, and Green Economy”

หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายจะมีการประกาศเชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขัน  Idea Sharing Contest   ในหัวข้อ “A Better Tomorrow with SDGs /BCG”   ชิงเงินรางวัลการศึกษามูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท (รูปแบบและรายละเอียดการส่งผลงานเข้าแข่งขันจะประกาศเพิ่มเติมในวันที่ 15 ธันวาคม 2564)

วันที่สอง  วันที่ 26 มกราคม 2564  เวลา 17.00-20.00 น.

การอภิปรายจากผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้แทนนิสิตจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญา การแข่งขันการนำเสนอแนวคิด (Idea Sharing Contest) ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รอบตัดสิน (Final round)

____________________________________________
ลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
(Register Here)

https://forms.gle/cH4LDhuJsrcvePex6

หรือ สแกน QR Code
QR Code from K Toey
____________________________________________

For more enquiry please contact International Cooperation Section

Ms. Kansiree Chunwattana, Ms. Sumonrat Klaithong

Tel. 0 2942 8683    I    Email: fro@ku.th

Tentative Schedule

S__90947597

S__90947599

 

S__90947600

S__93626376

facebooktwittergoogle_plus