การประกวดสุนทรพจน์และแบบทดสอบอาเซียน ASEAN Intervarsity Youth Competition 2021

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน+3 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน “ASEAN Intervarsity Youth Competition 2564″ และผู้เข้าแข่งขันอาจได้รับรางวัลมูลค่าสูงถึง 10,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อกิจกรรม : ASEAN Intervarsity Youth Competition 2021

หัวข้อหลักของกิจกรรม: “Advancing Partnerships for the Sustainable Development of the ASEAN Economy”

สถาบันเจ้าภาพ: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับ Universiti Utara ประเทศมาเลเซีย และ Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย

วัตถุประสงค์การจัดการแข่งขัน:

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นผู้นำของเยาวชนอาเซียน
2. เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจในประเด็นอาเซียนผ่านการเชื่อมโยงระหว่างกันของเยาวชนอาเซียน
3. เพื่อพัฒนาทักษะการพูดในที่สาธารณะของนิสิตนักศึกษาอาเซียน
4. เพื่อสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิกอาเซียน +3

ประเภทการแข่งขัน:

1. Speech Contest  [Attachment 1]

2. ASEAN Quiz [Attachment 2]

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นิสิตปัจจุบันระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยใประเทศสมาชิกอาเซียน +3

การสมัครเข้าแข่งขัน: 

ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนทางออนไลน์พร้อมได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัด [Form: Nomination formExample form] โดยมีกำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม พ.ศ. 2564

   – Speech Contest: ส่ง video clip

   – ASEAN Quiz: จับคู่นิสิตจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://asean.psu.ac.th/aiyc2021/ หรือที่ QR CODE

QR CODE banner PSU-1

facebooktwittergoogle_plus