ผู้บริหารมก. ต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น

เมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. นวลวรรณ สุนทรภิษัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ คุณอารยา พีชผล ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นำโดย Mrs. Hiroko MATSUO, Attaché พร้อมด้วย ทพ.ธรรศ สุนทรภิษัช ผู้ประสานงาน ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้คือการหารือ และเตรียมความพร้อมในการต้อนรับการมาเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการของเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยตามกำหนดการณ์ในเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลในภาพกว้างเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มหาวิทยาลัยมีการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการมากที่สุด อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นผ่านโครงการ หลักสูตร และกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องเสมอมา ซึ่งประเทศญี่ปุ่นถือเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญที่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความสนใจศึกษาต่อและแสวงหาโอกาสในการทำงานหลังจบการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ Mrs. Hiroko MATSUO, Attaché ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับหลักสูตร Smart Famer / Smart Agriculture และการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-BIC) ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นความร่วมมือรูปแบบใหม่ๆกับสถาบันในประเทศญี่ปุ่นผ่านการประสานงานจากสถานเอกอัครราชทูตต่อไป โดยมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือผ่านกิจกรรมที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นในอนาคต

อนึ่ง Mrs. Hiroko MATSUO ยังได้เดินทางไปเยือนคณะวิทยาศาสตร์ และคณะเกษตร เพื่อศึกษาดูงานและรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อเตรียมความพร้อมในการหารืออย่างเป็นทางการตามกำหนดการณ์ในเดือนพฤศจิกายน 2564

facebooktwittergoogle_plus