พิธีลงนาม MoU ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ ASAFO

เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คุณอารยา พีชผล ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และผู้แทนจากส่วนงานต่างๆเข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ASIAFICA Foundation โดยมี Dr. Roland Amoussou-Guenou, President and Co-Founder of ASIAFICA Foundation พร้อมด้วย คุณสุวิชา หิรัญพฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการบินและแอฟริกัน และคณะผู้แทนจากสถานทูตในกลุ่มประเทศแอฟริการ่วมเป็นสักขีพยาน
โดยดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ได้กล่าวต้อนรับและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบันเพื่อยกระดับมาตรฐานทางด้านการศึกษาและการวิจัย อีกทั้งยังเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปยังกลุ่มประเทศในแถบแอฟริกาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ Dr. Roland Amoussou-Guenou ได้ให้ข้อมูลในภาพกว้างเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ASIAFICA Foundation ที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 2005 ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมประสานระหว่างสถาบันการศึกษาจากกลุ่มประเทศในทวีปเอเชียและกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกา โดยได้กล่าวขอบคุณ คุณสุวิชา หิรัญพฤกษ์ ผู้มีคุณูปการสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กรตั้งแต่แรกเริ่ม และมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันนี้ ซึ่งคุณสุวิชา หิรัญพฤกษ์ ก็ได้ได้ร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิสัยทัศของ ASIAFRICA Foundation โดยเชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถส่งเสริม ถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านอาหารที่ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งยวด
อนึ่ง ที่ประชุมได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับแรกระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ASIAFRICA Foundation พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมพิธีพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล และนำเสนอโครงการ หลักสูตร หรือการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องเพื่อผสานความร่วมมือระหว่างกันต่อไปในอนาคต
facebooktwittergoogle_plus