โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา Merging Voices 2020-2023 ณ สถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐโปรตุเกส

ด้วย Universidade Nova de Lisboa  สาธารณรัฐโปรตุเกส แจ้งประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับทุนโครงการ Merging Voices 2020-2023 Erasmus+International Credit Mobility (The 3rd call for applications) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา ณ สถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐโปรตุเกส ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรปภายใต้กรอบ Erasmus+ programme

สถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐโปรตุเกส ประกอบด้วย 4 สถาบัน ดังต่อไปนี้

1. NOVA University Lisbon (NOVA)  (https://www.unl.pt/en)
2. Universidade do Porto (UP) (https://www.up.pt/)
3. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) (https://www.utad.pt/en/)
4. Universidade do Algarve (UAlg)  (https://www.ualg.pt/)

การรับสมัคร

1. นิสิตผู้สมัครจะต้องดำเนินการสมัครออนไลน์ด้วยตนเองที่ https://www.up.pt/mergingvoices2020/apply   โดยระบบจะปิดรับสมัครในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564  (เวลาตามสาธารณรัฐโปรตุเกส)  

2. เมื่อสมัครผ่านระบบออนไลน์แล้วเสร็จ ขอให้ผู้สมัครแจ้งการสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์เป็นลำดับถัดไป

ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่  https://www.up.pt/mergingvoices2020/about

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวปรารถนา  ถิรเกียรติคุณ และนางสาวกานต์สิรี ชุณห์วัฒนะ  งานความร่วมมือระหว่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-9428683 หรืออีเมล์ fro@ku.th

Guidelines for Applicants

Merging Voice

facebooktwittergoogle_plus