โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2565 ณ National Dong Hwa University ไต้หวัน

ข้อควรพิจารณาก่อนทำการสมัคร
การดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ สถาบันคู่สัญญาต่างประเทศ อาจจะถูกยกเลิก หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนโยบายด้านการป้องกันการแพร่ของโรคระบาดและสุขอนามัยของมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ

 

2022 Spring National Dong Hwa University Exchange Program

หัวข้อ

รายละเอียด

รายละเอียดหลักสูตร สำหรับนิสิตในระดับปริญญาตรีที่ประสงค์เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือระดับบัณฑิตศึกษาที่ประสงค์ทำวิจัยภายใต้การกำกับดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา และมีความสนใจที่จะเรียนรู้ในภาษาจีนและวัฒนธรรมของไต้หวัน
ภาษาที่ใช้สอน ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน (ขึ้นกับความสามารถทางภาษาของผู้สมัคร)
คณะที่เปิดสอน
 1. College of Science and Engineering Hua-Shih College of Education
 2. College of Management College of Marine Sciences
 3. College of Environmental Studies College of Indigenous Studies (Chinese-taught Program)
 4. College of Humanities and Social Sciences College of The Arts (Chinese-taught Program)
เว็บไซต์ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.ndhu.edu.tw/
รายวิชาที่เปิดสอน http://sys.ndhu.edu.tw/aa/class/course/Default.aspx
*บางสาขาวิชาไม่มีการเปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษนิสิตโปรดตรวจสอบให้ละเอียดก่อนทำการสมัคร*
ระยะเวลาโครงการ สามารถเลือกแลกเปลี่ยนได้ 1 หรือ 2 ภาคการศึกษา ดังนี้
1 ภาคการศึกษา :   กุมภาพันธ์ 2565 – มิถุนายน 2565
2 ภาคการศึกษา:    กุมภาพันธ์ 2565 – มกราคม 2566
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เป็นนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-3 หรือ ระดับบัณฑิตศึกษา
 2. มีผลการเรียนดี
 3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี
 4. มีความสามารถในการพูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษดี
 5. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการครองชีพอยู่ที่ไต้หวันได้ตลอดระยะเวลาแลกเปลี่ยน
 6. ต้องมีสถานภาพนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ตลอดระยะเวลาแลกเปลี่ยน และต้องกลับมาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทันที หลังจากสิ้นสุดการแลกเปลี่ยนแล้ว
เอกสารประกอบการสมัคร นิสิตต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้สมัครผ่านต้นสังกัดพร้อมหนังสือเสนอชื่อมายังกองวิเทศสัมพันธ์

 1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ม.เกษตรศาสตร์ (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้โดยกองวิเทศสัมพันธ์) [PDF]
 2. Study Plan แผนการศึกษาแลกเปลี่ยน ณ NDHU โดยพิมพ์บรรยายเป็นภาษาอังกฤษลงในกระดาษขนาด A4
 3. Certificate of Enrollment (หนังสือแสดงสถานภาพนิสิต) ฉบับภาษาอังกฤษ ออกให้โดยสำนักทะเบียนและประมวลผล
 4. Official transcript ฉบับภาษาอังกฤษ ออกให้โดยสำนักทะเบียนและประมวลผล
 5. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาของ NDHU สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ประสงค์ไปทำวิจัย ณ NDHU (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้)
 6. สำเนาพาสปอร์ต (ไม่ต้องเซนต์กำกับรับรองสำเนา)
 7. รูปถ่ายสีหน้าตรงนิสิตคมชัด จำนวน 1 รูป ขนาด 3.5 ซม. × 4.5 ซม.

หมายเหตุ นิสิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยจะได้รับการติดต่อจากกองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการในส่วนของการกรอกใบสมัคร online ต่อไป

ค่าใช้จ่าย นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ NDHU  แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นิสิตต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง อาทิเช่น ค่าหนังสือและอุปกรณ์เรียน ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภค ค่าเดินทางโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ และภายในประเทศ รวมทั้ง ค่าประกันชีวิตและสุขภาพ เป็นต้น โดยทั่วไปค่าครองชีพที่ไต้หวันประมาณ 10,000 – 15,000 บาท/เดือน
ที่พัก หอพักภายในมหาวิทยาลัย ประมาณ 10,000 บาท / 1 ภาคการศึกษา
กำหนดการรับสมัคร ณ กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564

***ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม***

–> หนังสือประชาสัมพันธ์ออกโดยกองวิเทศสัมพันธ์ [PDF]
–> Exchange Program Information Sheet (English version) [PDF]
facebooktwittergoogle_plus