การประชุมโต๊ะกลมไทย – รัสเซีย ครั้งที่ 3

   ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กำหนดจัดการประชุมโต๊ะกลมไทย – รัสเซีย ครั้งที่ 3 เรื่องความร่วมมือด้านการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษและการวิจัย (The Third Thai – Russian Roundtable: Collaboration on Gifted Education and Research) ภายใต้แนวคิด “Education during COVID-19 Pandemic: Turning Crisis into Opportunity” ในรูปแบบการประชุมเสมือนจริง (Virtual Meeting) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2564

  ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเป็นประธานเปิดการประชุม ในวันที่ 16 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 13.15 – 13.30 น. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะทำงานโต๊ะกลมไทย-รัสเซีย เป็นผู้กล่าวถวายรายงาน และ ฯพณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย เป็นผู้กล่าวถวายการต้อนรับ

  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กำหนดจัดการประชุมโต๊ะกลมไทย – รัสเซีย ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน พ.ศ. 2564 แบบออนไลน์ ร่วมกับ สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำราชอาณาจักรไทย โดยเรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศไทยและประเทศรัสเซียกว่า 22 ท่าน รวมทั้งผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 170 ท่าน จากสถาบันระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาในประเทศไทยและรัสเซียเข้าร่วมประชุมออนไลน์ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและนวัตกรรมในด้านการศึกษาออนไลน์ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษออนไลน์ ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ดังนี้

Keynote Speakers

  1. คุณหญิง ดร.กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายหัวข้อ “Model of Basic Education Learning in Thailand during COVID-19 Pandemic”
  2. Vladimir Dubrovsky, Mathematics Department, Kolmogorov School of Moscow State University บรรยายหัวข้อ Using Interactive Mathematical Systems in Distant Teaching
  3. อาจารย์ประทิน เลี่ยนจำรูญ ครูอาชีวะหญิงจากวิทยาลัยเทคนิคพังงา บรรยายหัวข้อ Education management in Thai Vocational Education in the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic
  4. ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและ​มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี บรรยายหัวข้อ STEM Education in Thai Universities under COVID-19 Pandemic

การประชุมโต๊ะกลมไทย – รัสเซีย ครั้งที่ 3 ได้จัดการประชุมต่อเนื่องระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน พ.ศ. 2564 แบบออนไลน์ วันแรกของการประชุมมีการเสวนาวิชาการ Part I: Presentation of Education Practices during COVID-19 Pandemic at K-12, Vocational and Higher Education Levels: Practice, Impact, Gain and Loss ได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ Dr. Vasilii Pavlov, Director of Sakha Junior Science Academy เป็นผู้ร่วมดำเนินรายการ จากนั้นตามด้วยการแบ่งหัวข้อการนำเสนอ (Presentation) ผลงานวิชาการอย่างหลากหลายจากวิทยากรผู้เข้าร่วมจากประเทศไทยและประเทศรัสเซียตามลำดับ

facebooktwittergoogle_plus