ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท Chevening Scholarship ณ สหราชอาณาจักร ประจำปี 2565-2566

Chevening Scholarship 2022/2023

Chevening Scholarship เป็นโครงการทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของรัฐบาลอังกฤษ  ณ สถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักร  โดยจะสนับสนุนผู้นำรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ มีประวัติการศึกษาดีเด่น และมีประวัติการทำงานที่โดดเด่นในสาขาต่าง ๆ จากประเทศของตน ให้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโทเป็นเวลา 1 ปี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งจากมหาวิทยาลัยแห่งใดก็ได้ในสหราชอาณาจักร   คุณสมบัติเบื้องต้นผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  และไม่เคยได้รับทุนจากรัฐบาลอังกฤษเพื่อศึกษาในสหราชอาณาจักรมาก่อน

ทุนการศึกษา

เป็นทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน  คลอบคลุมค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต

สำหรับการสมัครทุนการศึกษา Chevening Scholarship ประจำปี 2564-2565 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยสามารถสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  www.chevening.org หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางอีเมล์ที่ Suparaporn.Kaewharn@fcdo.gov.uk

facebooktwittergoogle_plus