โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2565 จาก National Chung Hsing University ไต้หวัน

ข้อควรพิจารณาก่อนทำการสมัคร

การดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ สถาบันคู่สัญญาต่างประเทศ อาจจะถูกยกเลิก หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนโยบายด้านการป้องกันการแพร่ของโรคระบาดและสุขอนามัยของมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ

 

Exchange Student Program National Chung Hsing University

หัวข้อ

รายละเอียด

รายละเอียดหลักสูตร ประเภท Program for Academic Exchange (PAX) สำหรับนิสิตในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่ประสงค์เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ณ NCHU และมีความสนใจที่จะเรียนรู้ในภาษาจีนและวัฒนธรรมของไต้หวัน โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนมาก่อน

ประเภท Lab Exchange สำหรับนิสิตในระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษาที่ประสงค์แลกเปลี่ยนการทำวิจัยภายใต้การกำกับดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา ของ NCHU (โปรดตรวจสอบรายชื่อของ Laboratory และระดับการศึกษาที่สามารถสมัครได้จากคู่มือ Exchange Student Program National Chung Hsing University)

คณะที่เปิดสอน
 1. Liberal Arts
 2. Life Sciences
 3. Agriculture and Natural Resources
 4. Veterinary Medicine
 5. Science
 6. Management
 7. Engineering
 8. Law and Politics
ระยะเวลาโครงการ สามารถเลือกแลกเปลี่ยนได้  1 ภาคการศึกษา :   กุมภาพันธ์ 2565 – มิถุนายน 2565
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เป็นนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-3 หรือ ระดับบัณฑิตศึกษา
 2. มีผลการเรียนดี
 3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี
 4. มีความสามารถในการพูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษดี
 5. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการครองชีพอยู่ที่ไต้หวันได้ตลอดระยะเวลาแลกเปลี่ยน
 6. ต้องมีสถานภาพนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ตลอดระยะเวลาแลกเปลี่ยน และต้องกลับมาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทันที หลังจากสิ้นสุดการแลกเปลี่ยนแล้ว
เอกสารประกอบการสมัคร นิสิตต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้สมัครผ่านต้นสังกัดพร้อมหนังสือเสนอชื่อมายังกองวิเทศสัมพันธ์

 1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ม.เกษตรศาสตร์ รวมทั้งหมด 4 หน้า (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้โดยกองวิเทศสัมพันธ์) [PDF]
 2. Certificate of Enrollment (หนังสือแสดงสถานภาพนิสิต) ฉบับภาษาอังกฤษ ออกให้โดยสำนักบริหารการศึกษา
 3. Official transcript ฉบับภาษาอังกฤษ ออกให้โดยสำนักบริหารการศึกษา
 4. Letter of Recommendation ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งออกโดยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน หัวหน้าสาขาวิชา/ภาควิชา หรือคณบดีต้นสังกัดของผู้สมัคร ท่านละ 1 ฉบับ
 5. Plan of Study (เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนกลาง) ต้องระบุ College และ Department ที่สนใจเข้าศึกษาแลกเปลี่ยน รวมทั้งเหตุผลและแผนในการศึกษาแลกเปลี่ยน ณ NCHU ทั้งนี้ผู้สมัครประเภท Lab Exchange ต้องระบุ Name of Laboratory และ Mentor Professor ด้วย
 6. Biography ความยาว 300-500 คำ (พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนกลาง)
 7. ใบรับรองผลทดสอบภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน (ถ้ามี)
 8. เอกสารประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคัดเลือก (ถ้ามี)

หมายเหตุ นิสิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยจะได้รับการติดต่อจากกองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการในส่วนของการกรอกใบสมัคร online ต่อไป

ค่าใช้จ่าย นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ NCHU  แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นิสิตต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง อาทิเช่น ค่าหอพัก ประมาณ 13,000 -14,000 บาท / 1 ภาคการศึกษา ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภค ค่าเดินทางโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ และภายในประเทศ รวมทั้ง ค่าประกันชีวิตและสุขภาพ เป็นต้น
ทุนช่วยเหลือ NCHU จะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ที่พัก หอพักภายในมหาวิทยาลัย
กำหนดการรับสมัคร ณ กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2564

***ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม***

–> หนังสือประชาสัมพันธ์ออกโดยกองวิเทศสัมพันธ์ [PDF]
–> 2021_2022_Exchange Student Program_FactSheet_Spring [PDF]
–> Lab_Exchange_List_2021_2022 [EXCEL]

 

facebooktwittergoogle_plus