มก. ต้อนรับผู้แทนจากเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี ตั้งพิชัยกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ คุณอารยา พีชผล ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์จากภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้แทนจากเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น นำโดย คุณซาโตชิ โอดะ ผู้อำนวยการสำนักงานฮิกาชิคาวะประจำประเทศไทย พร้อมด้วย คุณสุทธินันท์ อัญชลีกรณีย์ คุณฉัตรียา ธนากิจเจริญสุข และคุณก้องภูมิ พิพัฒน์ธนกุล ผู้ประสานงาน ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้ คือการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เมืองฮิกาชิคาวะ และทุนการศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ โดยเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะเสนอทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 ทุนทั้งในแบบระยะสั้นและระยะยาว ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ผ่านทางโรงเรียน 2 แห่งได้แก่ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโดยเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ และโรงเรียนวิชาชีพของสถาบันฮอกโก ซึ่งเปิดแขนงสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ทั้งนี้ คุณซาโตชิ โอดะ ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนไทยที่ไปศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ณ เมืองฮิกาชิคาวะทั้งในรูปแบบระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งมีจำนวนรวมกว่า 200 คน

อนึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มีความยินดีที่จะผสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ผ่านการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี ตั้งพิชัยกุล ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและสอบถามเกี่ยวกับการถ่ายโอนหน่วยกิจและสหกิจศึกษา ไปจนถึงความเป็นไปได้ในการส่งนิสิตไปฝึกงานยังเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป

เมืองฮิกาชิคาวะ ตั้งอยู่ในจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งภาพถ่ายเพราะเต็มไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ที่มีค่าและธรรมชาติที่สวยงาม และเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติไดเสะซึซัง โดยเป็นเมืองที่ไม่มีระบบน้ำประปาเพราะชาวเมืองใช้น้ำแร่จากธรรมชาติในการดำรงชีพ และการเพาะปลูก ถือเป็นหนึ่งในเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดฮอกไกโด

facebooktwittergoogle_plus