มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมการประชุม APAIE 2021 VIRTUAL EVENT

เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2564 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย นางรัตมา ใช้ไหวพริบ นักวิเทศสัมพันธ์ ดร. อันธิกา ธรรมเนียม นักวิเทศสัมพันธ์ น.ส. นิธิกานต์ พงษ์สถิตย์พร นักวิเทศสัมพันธ์ และนายเทียนทอง วชิรวิชัย นักวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการ APAIE 2021 Virtual Event จัดขึ้นโดย The Asia-Pacific Association for International Education (APAIE) ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อให้ข้อมูลกับสถาบันอุดมศึกษาในเรื่องการศึกษานานาชาติ ในปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั้งสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ และสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วโลก เพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายการอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก APAIE เป็นหนึ่งในการประชุมและนิทรรศการที่ใหญ่ที่สุดที่ตัวแทนการศึกษานานาชาติจากมหาวิทยาลัยและสถาบันจากทั่วโลกมารวมตัวกันเพื่อพบปะและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันทางด้านการศึกษา รวมถึงการจัดตั้งเครือข่ายการศึกษาและอำนวยความสะดวกในการร่วมมือของบุคลากรและนักวิชาการ

การประชุมและนิทรรศการ APAIE รวบรวมผู้กำหนดนโยบายการศึกษาระดับนานาชาติ ผู้ปฏิบัติงานและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกไปยังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาทักษะวิชาชีพ และเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการใหม่ ๆ ในการศึกษาระหว่างประเทศ การประชุมและนิทรรศการ APAIE เปิดตัวในปี 2549 โดยมีผู้เข้าร่วม 400 คน ปัจจุบันดึงดูดผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน รวมถึงผู้จัดนิทรรศการกว่า 200 คน การเข้าร่วมที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีในการประชุมสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค และการรับรู้ถึงบทบาทสำคัญของเอเชียแปซิฟิกในการศึกษาระหว่างประเทศ ดังนั้น การประชุม APAIE จึงนับว่าเป็นการประชุมประจำปีที่สำคัญสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษามหาวิทยาลัยและองค์กรที่ทำงานในความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศกับเอเชียแปซิฟิก

สำหรับ APAIE 2021 Virtual Event ถูกจัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 400 คนจากหลากหลายประเทศเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายสรุประดับภูมิภาคจากผู้นำด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากทั่วเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้ Professor Sarah Todd, APAIE President  กล่าวว่า ในสถานการณ์ COVID 19 ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โอกาสในการพบปะแบบตัวต่อตัวยังคงมีอยู่อย่างจำกัด แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการอัพเดทข้อมูลจากทั่วภูมิภาค APAIE จึงมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณค่าของการศึกษาระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันมากขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างและสนับสนุนโครงการกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ และพัฒนาความร่วมมือที่ยั่งยืนกับสถาบันต่างๆทั่วเอเชียแปซิฟิกอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ Professor Sarah Todd, APAIE President ได้เรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกว่า 400 คนเข้าร่วมกับ APAIE 2022 สำหรับการประชุมที่แวนคูเวอร์ในเดือนมีนาคม 2565 และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร APAIE ให้เป็นเจ้าภาพหลักในปี 2566 ในการจัด Asia-Pacific Association for International Education Conference & Exhibition 2023 (APAIE 2023)

การประชุม APIAE 2021 ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย

Welcome to APAIE 2021

Sarah Todd, APAIE President

Global Dialogue: Life Beyond Borderless: what are the future positives for international education?

Moderator: Will Archer

Panelists: Prof Sarah Todd, Prof Joy Johnson, Dr. Ethel Agnes P Valenzuela, Prof Nigel Healey

Regional Report: Chinese Mainland

Dr. Guangcui Zhang

Regional Report: Japan

Prof Kazuo Kuroda

Regional Report: Hong Kong SAR

Prof King L Chow

Networking: Meet your APAIE Directors

ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการเครือข่าย APAIE ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมการประชุม ในช่วง Networking: Meet Your APAIE Directors และได้ทำการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพ APAIE Annual Conference 2023 ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมต่อจากมหาวิทยาลัย Simon Fraser ประเทศแคนาดาในปี 2023

การประชุม APIAE 2021 ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย

Regional Report: South Korea

Prof Jun-Hyun Hong

Q&A: Prof Jun-Hyun Hong, Prof Chong Seung Yoon

Regional Report: Indonesia

Dr. I. Made Andi Arsana

Regional Report: Singapore

Prof Reuben Wong

Regional Report: Taiwan

Prof Meifen Chen

Regional Report: New Zealand

Prof Jenny Dixon, Grant McPherson, Sahinde Pala, Ainslie Moore,

Q&A: Ainslie Moore, Grant McPherson, Alistair Jones

Regional Report: Australia

Melissa Banks

Closing & APAIE 2022: Vancouver

Prof Sarah Todd, Prof Joy Johnson

-End of event-

ประเด็นการเรียนรู้ที่ได้รับ

  • ผู้เข้าร่วมประชุมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในหลากหลายประทศ เป็นตัวแทนนำเสนอเกี่ยวกับการศึกษาระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในช่วงสถานการณ์โควิด ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันมากขึ้น เป็นการเสริมสร้างและสนับสนุนโครงการกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
  • นอกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว ยังมีสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศไทยอีกหลายแห่งเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร APAIE ให้เป็นเจ้าภาพหลัก ในการจัด Asia-Pacific Association for International Education Conference & Exhibition 2022 (APAIE 2022) ร่วมกับอีก 6 สถาบันร่วมในประเทศไทย รวมถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมในรูปแบบออนไลน์จากทุกประเทศทั้งสิ้นกว่า 400 คน
  • การประชุมมีการแบ่ง session ตามภูมิภาคในช่วง Networking: Meet Your APAIE Directors ที่ผู้เข้าร่วมการประชุมสนใจ อาทิ Chinese Mainland, Japan, Hong Kong SAR, South Korea, Indonesia, Singapore, Taiwan เป็นต้น
  • เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดทำให้หลายๆ มหาวิทยาลัยประสบกับปัญหาในการจัดกิจกรรมด้านนานาชาติเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรม การประชุมหารือ หรือการพบกับเครือข่ายต่างชาติเพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งปัญหาจำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งประเภทแลกเปลี่ยน และเต็มเวลา ทำให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามจำนวนนักศึกษาที่หันมาศึกษาในแพลตฟอร์มการเรียนรู้และคอร์สเรียนในรูปแบบออนไลน์ มีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
facebooktwittergoogle_plus