มก. เข้าร่วมการประชุมแนวทางส่งเสริมนโยบายการทูตด้านการศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย คุณอารยา พีชผล ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมในรูปแบบออนไลน์เกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมนโยบายการทูตด้านการศึกษา (Education Diplomacy) กับประเทศในภูมิภาคแอฟริกา ซึ่งจัดโดยกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เพื่อรวมรวมข้อมูลในการจัดทำ Thai-African Scholarship Recipients Network โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการประชุม อาทิ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันปัญญาภิวัฒน์ เป็นต้น

ในการนี้ คุณดามพ์ บุญธรรม อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทยกับภูมิภาคแอฟริกาภายหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID19 ผ่อนคลายลง โดยมีความตั้งใจที่จะผสานความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนในการสร้างเครือข่ายของความสัมพันธ์ทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี โดยมีกรมเอเชียใต้ฯ และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา ได้ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิตจากภูมิภาคแอฟริกาที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาทางด้านการเกษตร และยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร Non-degree และทุนการศึกษาประเภทต่างๆที่มหาวิทยาลัยสามารถให้การสนับสนุนได้ รวมถึงความต้องการนิสิตใหม่ที่เป็นกลุ่มข้าราชการและผู้ประกอบการจากภูมิภาคแอฟริกาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและการบ่มเพาะทางด้านธุรกิจต่อไป

อนึ่ง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดลำดับประเทศเป้าหมายและกลุ่มสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยต่างๆต้องการสร้างความร่วมมือระหว่างกันในระดับทวิภาคีเพื่อให้สะดวกต่อการบริหารจัดการและจัดสรรทุนการศึกษาในประเภทต่างๆ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นการรวบรวมข้อมูลและผลการดำเนินงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยไทยกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาเพื่อพัฒนาและจัดทำเป็นนโยบายการทูตด้านการศึกษาในอนาคต

facebooktwittergoogle_plus