มก. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ USAID Mekong Safeguards

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดีคณะวนศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ดอกรัก มารอด ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ดร. กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ จากภาควิชาการจัดการป่าไม้ และ คุณธนกร เสริมสมัคร ให้การต้อนรับ Mr. Thomas PARKS, Country Representative of The Asia Foundation พร้อมด้วย Mr. Winston CHOW, Chief of Party, USAID Mekong Safeguards และ Dr. Piyachatr PRADUBRAJ, Senior Program Manager, Thailand and Regional Policy, USAID Mekong Safeguards ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน

ทั้งนี้ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ กล่าวต้อนรับ และให้ข้อมูลในภาพกว้างเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของลุ่มน้ำแม่โขง (Mekong Watershed) ต่อภูมิภาคอาเซียน ทั้งทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งทำกินของประชาชน นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงความร่วมมือของมหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งมีความเป็นเลิศทางด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง กับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มน้ำแม่โขง และพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานและความร่วมมือของคณะวนศาสตร์กับ USAID Mekong Safeguards ในการพัฒนาเป็นบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัยระหว่างสองสถาบัน

อนึ่ง Mr. Thomas PARKS ได้กล่าวขอบคุณและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร USAID Mekong Safeguards ภายใต้ The Asia Foundation ซึ่งได้รับการสนับสนุนและการส่งเสริมจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตรง พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มน้ำแม่โขง และยังกล่าวเสริมอีกว่าประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะผู้นำทางวิชาการด้านป่าไม้ และการเกษตรจะสามารถผสานความร่วมมือระหว่างกันภายใต้บันทึกความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ได้อย่างมีบูรณภาพ

The Asia Foundation เป็นองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศที่มุ่งมั่นในการพัฒนาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ร่วมถึงมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิต และให้ความสำคัญกับความรู้และความเชี่ยวชาญของท้องถิ่นมาอย่างยาวนานผ่านสำนักงาน 19 แห่งทั่วภูมิภาคเอเชีย โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ นคร ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

facebooktwittergoogle_plus