มก. ลงนาม MoM โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (SATREPS) รูปแบบออนไลน์

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีลงนาม  Meeting minutes (MoM) โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (SATREPS) รูปแบบออนไลน์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีลงนาม MoM โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ The Japan International Cooperation Agency (JICA) ภายใต้กรอบความร่วมมือ Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development (SATREPS) เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หลังจากที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมแล้วเสร็จ เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา จึงกำหนดให้มีพิธีการลงนามออนไลน์ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (SATREPS) อย่างเป็นทางการ ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 โดยมีหน่วยงานผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ ประกอบด้วย หน่วยงานบริหารความร่วมมือระหว่างประเทศ คือ Japan International Cooperation Agency (JICA) Japan Science and Technology Agency (JST)  มหาวิทยาลัยฮอกไกโด (Hokkaido University มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) เป็นต้น

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวปิด Closing Remarks หลังพิธีลงนาม  Meeting minutes (MoM) เสร็จสิ้นลง โดยกล่าวว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับนักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยโดยได้รับการสนับสนุนจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) และมีความมั่นใจว่าโครงการของเราที่มุ่งเน้นไปที่ the development of duckweed and associated microbial resource values towards a Bio-Circular-Green (BCG) Economy จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และมีความสำคัญยิ่งในสังคมโลก ความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนต่างๆนี้ จะบรรลุผลตามที่เราทุกคนต้องการ ยิ่งไปกว่านั้น ความร่วมมือของเราจะนำไปสู่การค้นพบที่หลากหลายและมีความสำคัญมากขึ้นในระยะยาว และเป็นประโยชน์ต่อโลก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ และยินดีจะสนับสนุนงานวิจัยนี้อย่างต่อเนื่อง และรอคอยผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย

facebooktwittergoogle_plus