โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตรอบปี 2564-2565 ณ Tampere University สาธารณรัฐฟินแลนด์

ข้อควรพิจารณาก่อนทำการสมัคร

การดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ สถาบันคู่สัญญาต่างประเทศ อาจจะถูกยกเลิก หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนโยบายด้านการป้องกันการแพร่ของโรคระบาดและสุขอนามัยของมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ

ด้วย Tampere University สาธารณรัฐฟินแลนด์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ในปี ค.ศ. 2015 ที่มีความโดดเด่นด้านงานวิจัยและการศึกษาในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยี สาธารณสุข และสังคมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตรอบปี 2564-2565 ณ Tampere University สาธารณรัฐฟินแลนด์ ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

  1. สาขาวิชาการศึกษาและวัฒนธรรม (Education and Culture)
  2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Engineering and Natural Sciences)
  3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ (Information Technology and Communication Sciences)
  4. สาขาวิชาการจัดการและบริหารธุรกิจ (Management and Business)
  5. สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (Social Sciences)

โดย Tampere University ได้แนะนำหลักสูตรแลกเปลี่ยนจำนวน 3 ประเภท ได้แก่

  1. หลักสูตรรายปี
  2. ภาคฤดูใบไม้ร่วง ระยะเวลา เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2564
  3. ภาคฤดูใบไม้ผลิ ระยะเวลา เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2565

 

ทั้งนี้นิสิตที่สนใจสมัคร โปรดติดต่อคณะต้นสังกัดเพื่อเสนอชื่อนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ขอได้โปรดแจ้งข้อมูลของนิสิตผู้สมัคร ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล รหัสนิสิต อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อมายังกองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เพื่อจักได้ดำเนินการเสนอชื่อกับทาง Tampere University และนิสิตจะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครในระบบออนไลน์ต่อไป

ทั้งนี้  กองวิเทศสัมพันธ์ มอบหมายให้ นางสาวกานต์สิรี ชุณห์วัฒนะ นักวิเทศสัมพันธ์ งานความร่วมมือระหว่างประเทศ  หมายเลขโทรศัพท์ 02-942-8683 สายภายใน 64-4177 เป็นผู้ประสานงาน

**ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม***

–> เอกสารประชาสัมพันธ์ออกโดยกองวิเทศสัมพันธ์ [PDF]
–> Tampere University exchange program 2021-2022 [PDF]
–> Tampere University Fact Sheet 2021-2022 [PDF]
facebooktwittergoogle_plus