มก. เข้าร่วม TAIST – Tokyo Tech Virtual Graduation Ceremony 2020

เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. – 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีสำเร็จการศึกษาเสมือนจริงของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว TAIST – Tokyo Tech Virtual Graduation Ceremony ในนามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกันนี้ได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกล่าวแสดงความยินดี (Greeting Speech) พร้อมกับผู้แทนของสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทยอีก 4 สถาบัน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ศาสตราจารย์ ดร. พฤทธา ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี 2563 มีนักศึกษาจบการศึกษา จำนวน 42 คน โดย 13 คน เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 3 คน สำเร็จการศึกษาในสาขา Information and Communication Technology for Embedded Systems: ICTES และ สำเร็จการศึกษาในสาขา Sustainable Energy and Resources Engineering: SERE จำนวน 10 คน

ทั้งนี้ TAIST-Tokyo Tech หรือ TAIST ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 ตามคำร้องของรัฐบาลไทยซึ่งพยายามส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีนวัตกรรมทางเทคนิคซึ่งสามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากการอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนับตั้งแต่ก่อตั้ง มีนักศึกษาประมาณ 50 คน ในแต่ละปีจบการศึกษาจาก TAIST ศิษย์เก่าของโครงการได้รับการจ้างงานไม่เพียงแต่กับบริษัทญี่ปุ่นและไทยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในประเทศไทยด้วย บางคนได้เข้าเรียนหลักสูตรปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นรวมถึง Tokyo Tech และประเทศทางตะวันตก ศิษย์เก่าเหล่านี้เป็นกำลังเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมและระหว่างญี่ปุ่น ไทยและประเทศเพื่อนบ้านในเอเชีย จวบจนปัจจุบัน มีผู้สำเร็จการศึกษาในโครงการ TAIST-Tokyo Tech จำนวนทั้งสิ้น 423 คน

TAIST-Tokyo Tech: Thailand Advanced Institute of Science and Technology – Tokyo Institute of Technology หรือ โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว เป็นโครงการทุนการศึกษาหลักสูตรนานาชาติสำหรับระดับปริญญาโทในภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology: Tokyo Tech) และสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย ได้แก่

  1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)
  2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU)
  3. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT,TU)
  4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)
  5. มหาวิทยาลัยมหิดล (MU)

สาขาที่เปิดรับสมัคร

  1. วิศวกรรมยานยนต์และระบบขนส่งขั้นสูง (A2TE = Automotive and Advanced Transportation Engineering)
  2. ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (AI & IoT = Artificial Intelligence and Internet of Things)
  3. วิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน (SERE : Sustainable Energy and Resources Engineering)

หมายเหตุ: นักศึกษาต้องเรียนเต็มเวลา จัดให้มีการเรียนการสอนที่ สวทช. สอนโดยคณาจารย์จาก Tokyo Institute of Technology เดินทางมาสอนเองหรือ Video Conference และทีมคณาจารย์จาก สวทช. และจากมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการฯ นักศึกษาผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิจัย โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1611, 1462 หรือ 02 564 8016-18 Email: taist@nstda.or.th Website: www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech

facebooktwittergoogle_plus