โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ประจำปี พ.ศ. 2564-2565 ณ Montpellier SupAgro สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ข้อควรพิจารณาก่อนทำการสมัคร 
การดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ สถาบันคู่สัญญาต่างประเทศ อาจจะถูกยกเลิก หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนโยบายด้านการป้องกันการแพร่ของโรคระบาดและสุขอนามัยของมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ

ด้วย Montpellier SupAgro สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ในปี ค.ศ. 2016  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ประจำปี พ.ศ. 2564-2565 ณ Montpellier SupAgro  สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก การทำวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

  1. สาขาวิชาเกษตร(Agricultural Sciences)
  2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีววิทยา(Biological Sciences)
  3. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร(Agri-Food Sciences)
  4. สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม(Environment)
  5. สาขาวิชาพัฒนาชนบท(Rural Management)

โดย Montpellier SupAgro ได้แนะนำหลักสูตรแลกเปลี่ยนจำนวน 5 ประเภท ได้แก่

  1. หลักสูตรรายปี
  2. ภาคฤดูใบไม้ร่วง   ระยะเวลา กันยายน – มกราคม
  3. ภาคฤดูใบไม้ผลิ ระยะเวลา กุมภาพันธ์ – สิงหาคม
  4. การฝึกงาน (INTERNSHIP) ระยะเวลา พฤษภาคม – สิงหาคม
  5. การวิจัยระยะสั้น(Junior Research Lab – JRL) ระยะเวลา พฤษภาคม – มิถุนายน

ทั้งนี้   นิสิตรายใดสนใจสมัคร โปรดติดต่อคณะต้นสังกัด เพื่อดำเนินการเสนอชื่อนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  โดยคณะโปรดแจ้งข้อมูลของนิสิตผู้สมัคร  ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล  รหัสนิสิต วันเดือนปีเกิด อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564  เพื่อจักได้ดำเนินการเสนอชื่อกับทาง Montpellier SupAgro หลังจากนั้นนิสิตจะได้รับ username และ password สำหรับการสมัครผ่านระบบออนไลน์อย่างเป็นทางการต่อไป

ทั้งนี้  กองวิเทศสัมพันธ์ มอบหมายให้ นางสาว พัชราพร ศรีสวัสดิ์ และ นางสาว ธนาภรณ์ ขำสวัสดิ์ นักวิเทศสัมพันธ์ งานความร่วมมือระหว่างประเทศ  หมายเลขโทรศัพท์ 02-942-8683 สายภายใน 64-4178 เป็นผู้ประสานงาน

**ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม***

–> Montpellier_SupAgro_Exchange_-_Information_sheet_ [PDF]
–> Montpellier_SupAgro_Exchange_-_Procedures-Courses-Internship [PDF]

 

facebooktwittergoogle_plus