โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2564 ณ Kangwon National University สาธารณรัฐเกาหลี

Kangwon National University Student Exchange Program

หัวข้อ

รายละเอียด

รายละเอียดหลักสูตร เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนในชั้นเรียนที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลี โดยเน้นในรายวิชาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับที่นิสิตศึกษาอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งมีโปรแกรมเรียนภาษาเกาหลีสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน
คณะที่เปิดสอน
 1. College of Business Administration
 2. College of Forest & Environmental Sciences
 3. College of Engineering
 4. College of Biomedical Sciences
 5. College of Agriculture and Life Sciences
 6. College of Humanities
 7. College of Animal Life Sciences
 8. College of Natural Sciences
 9. College of Art and Culture
 10. College of Information Technology
 11. College of Education
 12. College of Social Sciences
ระยะเวลาโครงการ 1 ภาคการศึกษา  : กันยายน 2564 – ธันวาคม 25642 ภาคการศึกษา  : กันยายน 2564 – มิถุนายน 2565
ภาษาที่ใช้สอน ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเกาหลี (ตามรายวิชาที่เลือกเรียนและความสามารถทางภาษาของผู้สมัคร)
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เป็นนิสิตปัจจุบันในระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีเป็นอย่างดี
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.70
 4. ต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนตามเงื่อนไขของ KNU ได้
 5. ต้องมีสถานภาพนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ตลอดระยะที่เข้าร่วมศึกษาแลกเปลี่ยน และหลังจากเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ แล้ว ต้องกลับมาศึกษาต่อ ณ ม.เกษตรศาสตร์ทันที
เอกสารประกอบการสมัคร นิสิตต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้พร้อมหนังสือเสนอชื่อสมัครผ่านต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์

 1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 4 หน้า ออกโดยกองวิเทศสัมพันธ์ (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด) [PDF]
 2. ใบสมัคร KNU Exchange Student Application, Self-introduction & Study Plan ที่กรอกข้อมูลด้วยวิธีการพิมพ์เท่านั้นและพิมพ์ลงในกระดาษ A4 ทั้งนี้ไม่ต้องกรอกข้อมูลในหัวข้อ International Affairs of Home University (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด) [WORD]
 3. ใบแสดงสถานภาพนิสิต (Certificate of enrollment) ฉบับภาษอังกฤษ (ออกโดยสำนักบริหารการศึกษา)
 4. ใบแสดงผลการเรียน (transcript) (ออกโดยสำนักบริหารการศึกษา)
 5. A letter of recommendation ออกโดยอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์ผู้สอนของผู้สมัคร
 6. สำเนาพาสปอร์ต (ถ่ายเอกสารแบบสีเท่านั้น และไม่ต้องรับรองสำเนา)
 7. ผลทดสอบทางภาษาอังกฤษ/ภาษาเกาหลี (ถ้ามี)

หมายเหตุ เอกสารหมายเลข 2 ต้องบันทึกเป็นไฟล์เก็บไว้ นิสิตรายใดที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องส่งเป็นไฟล์ดังกล่าวมายังกองวิเทศสัมพันธ์ในภายหลัง

ค่าใช้จ่าย นิสิตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ KNU แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง เช่น ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าเดินทางภายในประเทศเกาหลี ค่าประกันสุขภาพ ค่าเดินทางโดยสารเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ ค่าสาธารณูปโภค และค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น  โดยเฉลี่ยค่าหอพักนักศึกษาและค่าอาหารรวมกัน ประมาณ 40,000 บาท/1 ภาคการศึกษา (4 เดือน)หมายเหตุ  นิสิตที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 2 ภาคการศึกษา จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหอพักเพิ่มเติมในช่วง summer break ประมาณ 7,000-15,000 บาท
ทุนช่วยเหลือ ไม่มี
กำหนดการรับสมัคร  สมัครผ่านคณะต้นสังกัดพร้อมแนบหนังสือเสนอชื่อมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

**ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม***

–> เอกสารประชาสัมพันธ์ โดยกองวิเทศสัมพันธ์ [PDF]
–> (KNU) Fact Sheet [PDF]
–> [KNU] Exchange Program Application Guide [PDF]
facebooktwittergoogle_plus