โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2564 ณ University of Fukui ประเทศญี่ปุ่น

ข้อควรพิจารณาก่อนทำการสมัคร

การดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ สถาบันคู่สัญญาต่างประเทศ อาจจะถูกยกเลิก หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนโยบายด้านการป้องกันการแพร่ของโรคระบาดและสุขอนามัยของมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University of Fukui มี 2 ประเภท ดังนี้

1. Program A สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนในรายวิชา หรือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการดำเนินการวิจัยในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยนิสิตต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเทียบเท่าระดับคะแนน TOEFL PBT 500, iBT 61 หรือ TOEIC 600 ขึ้นไป

รายละเอียด Program A และรายการเอกสารการสมัคร เพิ่มเติม [PDF]

UF Student Exchange Program A Course Catalog 2021 [PDF]

2. Program B สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนในรายวิชา หรือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนในรายวิชาหรือดำเนินการทำวิจัย ภายใต้โครงการที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยนิสิตต้องมีผลทดสอบภาษาญี่ปุ่น JLPT ระดับ N2 ขึ้นไป

รายละเอียด Program B และรายการเอกสารการสมัคร เพิ่มเติม [PDF]

นิสิตผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครของ University of Fukui ทั้ง 2 ประเภท ได้จากเว็บไซต์ต่อไป

Japanese Version:

https://www.u-fukui.ac.jp/international/studying_abroad/program/exchange/application/

 English Version:

https://www.u-fukui.ac.jp/eng/international/study-at-fukui/programs/exchange-programs/application/

กำหนดการรับสมัคร ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดพร้อมหนังสือเสนอชื่อจากคณะต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ภายใน ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2564

 

***ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม***

–> เอกสารประชาสัมพันธ์ โดยกองวิเทศสัมพันธ์ [PDF]
–> ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แบบฟอร์มโดยกองวิเทศสัมพันธ์) [PDF]
facebooktwittergoogle_plus