มก. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AC21 online International Forum 2020

เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะสมาชิกเครือข่าย The Academic Consortium for the 21st Century (AC21)  เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The Academic Consortium 21 online International Forum 2020 (AC21 IF 2020) หัวข้อ “New Pathways in Higher Education to Meet Challenges of Global Change”  ซึ่งสถาบันสมาชิกเครือข่ายจะเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดงานทุก ๆ 2 ปี  โดยการประชุมทั้งสองวันถูกจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Meeting) อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยกิจกรรมประกอบด้วย  การบรรยายพิเศษและนำเสนอจากตัวแทนจากประเทศสมาชิกเครือข่าย อาทิ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฟินแลนด์ และประเทศไทย

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ในช่วงพิธีเปิดการประชุม ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ในฐานะเจ้าภาพการจัดประชุมออนไลน์ กล่าวต้อนรับผู้แทนจากประเทศสมาชิกเครือข่าย AC21 พร้อมด้วย Professor Hideki Kasuya, AC21 General Secretariat Director กล่าวเปิดการประชุมดังกล่าว  ในช่วงการกล่าวปาฐกถา องค์ปาฐก (Keynote Speaker) จำนวน 5 ท่าน จากมหาวิทยาลัยสมาชิกและวิทยากรรับเชิญจากสถาบันคู่สัญญา ประกอบด้วย

  1. Professor Bailian Li, Senior Vice Provost for Global Engagement, North Carolina State University, USA
  2. Clinical Professor Udom Kachintorn, Former Deputy Minister of Education, Thailand
  3. Professor Naoshi Kondo, Graduate School of Agriculture, Kyoto University, Japan
  4. Associate Professor Itzel Bustos, International Affairs Office, Cancer Immune Therapy Research Center, Nagoya University, Japan
  5. Professor Zhijun WU, Deputy Dean of Undergraduate School, Tongji University, the People’s Republic of China

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่สองของการประชุมออนไลน์  ผศ.ดร. อุดมลักษณ์ กูลศรีโรจน์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมเป็นองค์ปาฐก (Keynote Speaker) ในหัวข้อ “Balancing between Liberal Arts Education and Professional Education”  โดยมีวิทยากรรับเชิญ  ดังนี้

  1. Paul Sterzel and Dr. Ursula Glunk, Managing Director and Academic Directors of University College Freiburg, University of Freiburg, Germany
  2. Professor Kato Kumiko, Graduate School of Humanities, Nagoya University, Japan
  3. Professor Hannele Niemi, Faculty of Behavioural Sciences, University of Helsinki, Finland

ทั้งนี้  การสัมมนาในวันที่ 8 – 9 ธันวาคม  2563  เป็นกิจกรรมที่วิทยากรและผู้เข้าร่วมการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยระหว่างสมาชิกสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ตลอดจนเชื่อมโยงระหว่างสังคมที่หลากหลายในบริบทโลกในศตวรรษที่ 21  ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมภายใต้เครือข่าย Academic Consortium 21 (AC21)  โดยในปี 2022 Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น  รับเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม International Forum 2020  ต่อไป

facebooktwittergoogle_plus