งานสัมมนาการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น (รูปแบบออนไลน์)

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ Study in Japan Global Network Project in ASEAN, Bangkok Branch จัดงานสัมมนาการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกล่าวต้อนรับวิทยากรจากสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะศิษย์เก่าจากสถาบันในประเทศญี่ปุ่น ผู้แทนจาก Study in Japan Global Network Project in ASEAN, Bangkok Branch และผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายทุกคน

การจัดงานสัมมนาครั้งนี้ สืบเนื่องจาก Mr. Yusuke Nii, Director of Study in Japan Global Network Project in ASEAN, Bangkok Branch เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และหารือในประเด็นการจัดงานสัมมนาการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่นแก่นิสิต บุคลากร อาจารย์ และผู้ที่สนใจจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัตถุประสงค์ของงานสัมมนาฯ ในครั้งนี้ คือ มุ่งเน้นการบรรยายถึงจุดเด่นในด้านการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ และการศึกษาต่อด้านภาษา ในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการให้คำแนะนำ และการแบ่งปันประสบการณ์การศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้แทนจาก Study in Japan Global Network Project in ASEAN, Bangkok Branch ได้ประชาสัมพันธ์บทบาท และหน้าที่ของหน่วยงาน รวมถึงในช่วงท้ายได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับฟังบรรยาย ซักถามข้อสงสัยและขอคำชี้แนะจากวิทยากรเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น

รายนามวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ

Prof. Eiji Nawata                   สาขา Tropical Agriculture, Director of Kyoto University ASEAN Center

Prof. Yoshio Otani                 สาขา Nanoparticle Aerosol Science and Technology, Director of Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) Bangkok Office

Assoc. Prof. Ryoichi Tsutsumi    สาขา Japanese Linguistics, Graduate School of Humanities and Social Sciences, Okayama University

ดร. จุติภรณ์ ทัสสกุลพณิช        ภาควิชาเกษตรพืชสวน คณะเกษตร

ผศ. ดร. ภัทร ลีลาพฤทธิ์          ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ดร. ธนศักดิ์ ศิริคะเณรัตน์         ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

facebooktwittergoogle_plus