บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ มก. เข้าร่วม ICONStaff2020

  บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณรัตมา ใช้ไหวพริบ นักวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย คุณอันธิกา ธรรมเนียม นักวิเทศสัมพันธ์ และ คุณเทียนทอง วชิรวิชัย นักวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา International Conference for Non-Academic Staff (IconStaff2020) จัดโดย Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2563 ในรูปแบบ Virtual Presentation ภายใต้หัวข้อ “Exalting University’s Supporting Team: Celebrating New Idea.” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานสายสนับสนุนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานผ่านการนำเสนอในการประชุมนานาชาติแบบเสมือนจริง (Virtual Conference)

   ทั้งนี้ การประชุมในแต่ละวันถูกกำหนดภายใต้หัวข้อย่อยที่มีความสอดคล้องกัน โดยมี Keynote speaker จากทาง Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) เป็นผู้บรรยายหลัก นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมการประชุม แบ่งเป็น 7 กลุ่มหัวข้อ ได้แก่ 1.Building career path for non-academic staff 2.Development of university integrated IT system academic 3.Challenges and opportunities in running International program at universities in non-English speaking countries 4.Lab technicians as internationalization frontiers5.Managing campus library toward international standards 6.Staff as supporting team to a successful university reputation และ 7.Managing international partnership and mobility โดยมีตัวแทนนำเสนอผลงานกว่า 14 เรื่อง ซึ่งในช่วงท้ายของการประชุมมีการแบ่ง session ตามหัวข้อที่ผู้เข้าร่วมการประชุมสนใจ อาทิ Mobility Management during Pandemic, Database Mobility, Intl students at Home และ E- Office, my ITS, ITS Service Desk, SIM MoU และยังให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมประชุมในวันสุดท้ายของการสัมมนาเพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

  อนึ่ง นอกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว ยังมีสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศไทยอีกหลายแห่งเข้าร่วมการประชุมข้างต้น อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมในรูปแบบออนไลน์จากทุกประเทศทั้งสิ้นกว่า 70 คน

facebooktwittergoogle_plus