ผู้บริหารจาก Chandigarh University สาธารณรัฐอินเดีย เยือนมก.

     เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพรรณี จันทน์คราญ รองอธิการบดี และ รักษาการผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Chandigarh University ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลง และหารือถึงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีประเด็นการหารือดังนี้

  1. ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในการจัดทำหลักสูตร 3+1 ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนนิสิต รวมไปถึงการฝึกงาน และ ฝึกอบรม
  2. ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ เสนอกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ กับ Chandigarh  University ถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Summer School)  หลักสูตร 3+1 และ 7+1 ให้นิสิตที่เรียนทางด้าน Hotel และ Tourism
  1. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอแนวทางการทำวิจัยร่วมกับ Chandigarh University ทางด้านคณิตศาสตร์ จุลชีววิทยา และ เคมี
  2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอกิจกรรมความร่วมมือการจัดWorkshop ด้านอาหารให้แก่บุคลากรของ Chandigarh University
  3. คณะบริหารธุรกิจ เสนอกิจกรรมความร่วมมือกับ Chandigarh University ด้านการจัดทำหลักสูตรปริญญาร่วม การตีพิมพ์บทความวิจัย การฝึกงาน Visiting Professor และ Joint Conference
  4. ผู้บริหารทั้ง 2 ฝ่ายเห็นชอบร่วมกันที่จะดำเนินกิจกรรมความร่วมมือร่วมกัน ภายหลังการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “Memorandum of Understanding”

 

 

facebooktwittergoogle_plus