การประชุมออนไลน์ “Post-COVID Regional Cooperation: New Opportunities and New Actions”

The South & Southeast Asian University Network (S&SE Asian UN) ขอเรียนเชิญนิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมการประชุมออนไลน์  “Post-COVID Regional Cooperation: New Opportunities and New Actions”  เพื่อฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อการประชุมและหัวข้อ :  S&SE ASIAN UN Webinar ภายใต้หัวข้อ “Post-COVID Regional Cooperation: New Opportunities and New Actions”

โดยประกอบด้วย หัวข้อย่อย  ดังนี้
1) Investment cooperation
2) Trade cooperation
3) Office Development Aid
4) International and Regional Institutions

กำหนดจัดการประชุม : วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09:00-17:30 (UTC+8)

โปรแกรมการประชุม : โปรแกรม Zoom  ที่ลิงค์: https://zoom.com.cn/j/7768132061

Meeting ID: 776 813 2061   Password: ynu123456

**ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม***

–> S&SE ASIAN UN Webinar Program (draft) [PDF]
facebooktwittergoogle_plus