ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ Special Project Fund (SPF) ประจำปี 2564

ชื่อทุน                               AC21 Special Project Fund (SPF) 2021

หน่วยงานผู้ให้ทุน           The AC21 General Secretariat, Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น

วัตถุประสงค์

AC21 Special Project Fund มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ภายใต้โครงการกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิก AC21 ด้วยการให้เงินทุนสนับสนุน (Seed Funding) การจัดกิจกรรมผ่านโครงการความร่วมมือทางวิชาการหรือกิจกรรมทางด้านการวิจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางวิชาการระหว่างสถาบันที่เป็นสมาชิก เพื่อเสาะหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในระดับโลกที่ทุกประเทศต้องเผชิญอยู่ในทุกวันนี้ด้วยการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (The United Nation’s Sustainable Development Goals –UNSDGs) มากำหนดเป็นกรอบกิจกรรมและเป้าหมายของ AC21

รูปแบบของกิจกรรมทางวิชาการที่จะได้รับการพิจารณา เป็นได้ในหลายรูปแบบ มีตั้งแต่การจัด Symposia, Workshops, Educational (or Training ) Projects, หรือการทำโครงการวิจัยทั่วไปที่มีผู้วิจัยร่วมในวงกว้าง โดยมาจากแวดวงสถาบันอุดมศึกษา ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาคประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์กิจกรรมทางวิชาการระหว่างสมาชิก และผู้ที่เข้าร่วมซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสร้างโอกาสใหม่ๆเพื่อการร่วมมือกันในอนาคตต่อไป

คุณสมบัติของโครงการกิจกรรม

1.โครงการกิจกรรมที่จะได้รับการพิจารณาจะต้องเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการริเริ่มความร่วมมือใหม่ๆและต้องเป็นโครงการที่ไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนจาก AC21 มาก่อน(แต่ Project lead ของโครงการนั้น ๆยังสามารถส่ง Proposal ของโครงการใหม่ได้)

2.Project lead จะต้องเป็นผู้ที่มีตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกของ AC21 เท่านั้น ส่วน Administrative หรือ Professional Staff อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานได้

ข้อกำหนดการสมัคร

1.ข้อเสนอโครงการที่ส่งล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา

2.แต่ละข้อเสนอโครงการจะต้องมี Project Lead ผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการสมัครและกรอกข้อมูล พร้อมลงนาม (ลายเซ็น) ลงใน AC21 Special Project Fund Application Form ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยต้นสังกัดของ Project Lead จะถือเป็น Lead University ในโครงการนั้น ๆด้วย

3.เอกสารใบสมัครที่สมบูรณ์จะต้องประกอบด้วย
3.1Application Form ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน รวมทั้งลายเซ็น (อยู่ในรูปแบบ MS Word )และ
3.2 รายละเอียดของงบประมาณของโครงการ ( Free Form)

- ใบสมัครใดที่ไม่สมบูรณ์ตามที่ระบุจะไม่ได้รับการพิจารณา -

4.โครงการกิจกรรมควรจะประกอบด้วยสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิก AC21 ไม่ต่ำกว่า 3 มหาวิทยาลัยจากอย่างน้อย 2 ประเทศในฐานะ Partners และองค์กรที่ไม่ได้มีสถานะเป็นสมาชิก AC21 ที่อาจจะมีส่วนร่วมได้ อาทิเช่น

 • Universities and Research Institutions
 • Industry
 • Governmental / intergovernmental organization
 • Local and regional governments and councils

5.เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดจะต้องจัดส่งผ่าน The University’s AC21 Communicatorของแต่ละสถาบัน (ในที่นี้คือ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์) เพื่อป้องกันการสมัครซ้ำซ้อน

ขอบเขตของข้อเสนอโครงการ (Thematic Areas)

            ในปี 2021 นี้ AC21 SPF ต้องการให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ของ สหประชาชาติ ดังนั้น โครงการกิจกรรมที่สมัครควรเป็นโครงการกิจกรรมที่สามารถสะท้อนความสัมพันธ์ของเป้าหมายที่กำหนด ( 1 ใน 3 เป้าหมาย) ผู้สมัครสามารถเลือกหัวข้อของ UNSDGs ที่เหมาะสมกับข้อเสนอโครงการของผู้สมัคร (กรุณาเลือกหนึ่งหัวข้อที่เหมาะสมที่สุดกับข้อเสนอโครงการ และกรุณาอธิบายผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างละเอียด ในการบรรยายรายละเอียดของข้อเสนอโครงการ)

เป้าหมายที่กำหนดมีดังนี้

 • Goal #3 Good Health and Well-being
 • Goal #7 Affordable and Clean Energy
 • Goal #9 Industry, Innovation, and Infrastructure

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณา

 1. เอกสารใบสมัครทั้งหมดจะได้รับการพิจารณาและให้คะแนนจาก The AC21 Steering Committee (STC) ตามหลักเกณฑ์ดังที่ให้รายละเอียดไว้ด้านล่างนี้
 2. เมื่อการพิจารณาของคณะกรรมการ STC เสร็จสิ้นแล้ว ทาง AC21 General Secretariat จะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้สมัครประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564

[Evaluation Criteria and Weighting]

 * Contribution to AC21 Activities 40%

 * Quality of the Proposal 20%

 * Accountability of the Budget 20%

 * Sustainability and Continuation of Proposed Collaboration 20%

รายละเอียดของเงินรางวัล SPF Award

1.โครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 12,000 USD ถึง 15,000 USD(ประมาณ  375,000 บาท ถึง 468,500 บาท) ต่อ 1 โครงการ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงบประมาณแต่ละโครงการ

2.จำนวนของรางวัล มี 3 รางวัลถึง 5 รางวัลต่อปี ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ STC ในการตัดสินจะให้ความสำคัญกับข้อเสนอโครงการที่มีศักยภาพสูงสามารถบรรลุถึงเกณฑ์การพิจารณาในทุกหัวข้อที่กำหนดไว้

 กำหนดรับสมัคร 

ผู้ที่สนใจสมัครจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. จัดทำเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ และจัดส่งผ่านต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
 1. จัดส่งไฟล์เอกสารใบสมัครและรายละเอียดงบประมาณในรูปแบบ Original และ PDF format ส่งมายัง fro@ku.th (กรุณาจัดส่งมาในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับเอกสาร พร้อมระบุหัวข้อว่า ส่งใบสมัคร AC21 SPF 2021)

 

***ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม***

 

–> เอกสารประชาสัมพันธ์ออกโดยกองวิเทศสัมพันธ์ [PDF]

–> SPF2021 Guidelines [PDF]

–> SPF2021 Guidelines-Appendix [PDF]

–> SPF2021 Guideline-Application Form [WORD]

facebooktwittergoogle_plus