ผู้แทน University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ เยือนมก.

       วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ Dr. John Hope, Associate Dean International, Faculty of Education, University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ เยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เพื่อร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  โอกาสนี้ รศ.ดร. บดินทร์ รัศมีเทศ รองอธิการบดี และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับ  ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกัน ดังนี้

  • การฝึกอบรมระยะสั้นหรับบุคลากรสายสนับสนุน
  • การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทาง
  • ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกของบุคลากร ณ University of Auckland
  • ความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตร Joint degree หรือ Double Degree Program ในสาขาภาษาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และศึกษาศาสตร์
facebooktwittergoogle_plus