เอกสารที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการสมัครจนสิ้นสุดโครงการฯ

1. บันทึกส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง
2. แบบสรุปข้อมูลการสมัครขอรับทุนโครงการ
3. แบบสรุปข้อมูลยืนยันการรับทุนโครงการเสริมสร้าง
4. ตัวอย่างบันทึกข้อความยืนยันการรับทุนโครงการฯ-พร้อมส่งสัญญารับทุน
5. ตัวอย่างบันทึกข้อความนำส่งสัญญายืมเงิน 1 ราย
6. ตัวอย่างบันทึกข้อความนำส่งสัญญายืมเงินมากกว่า 1 ราย
7. ตัวอย่างบันทึกนำส่งรายงานการเข้าร่วมโครงการและรายงานการเงินพร้อมใบเสร็จ
8. แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการได้รับทุน
9. ใบสมัครส่วนที่4ของต่างชาติ
10. ตัวอย่างรายงานหลังการเข้าร่วมโครงการและเอกสารประกอบ
10.1 ตัวอย่างการจัดทำรายงานการเข้าร่วมโครงการ
10.2 ตัวอย่างการจัดทำรายงานการเงิน
10.3 แบบ กง.004
10.4 ใบสำคัญ เสริมสร้าง 64 – โครงการย่อยที่ 1-2 , 4-7
10.5 ใบสำคัญ เสริมสร้าง 64 – โครงการย่อยที่ 3 ส่วนที่ 2 หลังการตีพิมพ์
10.6 ใบสำคัญ เสริมสร้าง 64 – โครงการย่อยที่ 3 ส่วนที่ 1

 

facebooktwittergoogle_plus