งานสัมมนาเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ มก.ในรูปแบบออนไลน์ ประจำปี 2563

เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “Internationalization during Crisis“ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย Professor Matthew P. Downs, Senior Advisor for International Relations คุณอารยา พีชพล ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์จากทั่วทุกวิทยาเขตกว่า 80 ท่านเข้าร่วมการสัมมนา

โดย คุณอารยา พีชพล กล่าวรายงานถึงภารกิจของกองวิเทศสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการต่างประเทศของมหาวิทยาลัยกับความท้าทายจากสถานการณ์เชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งนี้ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ได้ปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับแนวนโยบายด้านความเป็นนานาชาติ ไปจนถึงแผนและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในสถานการณ์ปัจจุบันและการเตรียมความพร้อมภายหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สิ้นสุดลง นอกจากนี้ Professor Matthew P. Downs ยังได้ร่วมปาฐกถาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานโยบายความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ควรมุ่งเน้นความเป็นนานาชาติในระดับภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการจากภายใน อาทิ ความร่วมมือในกลุ่มประเทศ ASEAN และ Asia

อนึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ ยังรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในหัวข้อ “Inbound and outbound mobility activities during crisis“ และ “Strengthening collaboration with partner universities” โดยมีคณาจารย์และตัวแทนจากวิทยาเขตต่างๆร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจการทางด้านต่างประเทศของคณะและหน่วยงานต่างๆในสถานการณ์ไม่ปกติเช่นนี้ รวมถึงข้อเสนอแนะ และข้อคำถามเกี่ยวกับแนวนโยบายด้านความเป็นนานาชาติซึ่งสามารถรวบรวมเพื่อนำไปพัฒนาเป็นนโยบายที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพต่อไป

ท่านสามารถรับชมเทปบันทึกการสัมมนาได้ตามที่อยู่ลิ้งค์ด้านล่าง

facebooktwittergoogle_plus