โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ประจำปี 2563-2564 ณ VetAgro Sup สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ด้วย VetAgro Sup สาธารณรัฐฝรั่งเศส  (http://www.vetagro-sup.fr/)  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตรอบปีการศึกษา 2563-2564 (ระหว่างเดือนกันยายน 2563 –เดือนมิถุนายน 2564) ณ VetAgro Sup สาธารณรัฐฝรั่งเศส   โดย VetAgro Sup เป็นสถาบันบัณฑิตศึกษาแห่งชาติที่เชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตร์  เกษตร  สิ่งแวดล้อม และสัตวแพทยศาสตร์

ทั้งนี้ นิสิตรายใดสนใจสมัคร ต้องได้รับการเสนอชื่อนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมจากคณะต้นสังกัด โดยมีกำหนดการเสนอชื่อ ณ กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563  โดยต้องมีข้อมูลของผู้สมัครดังต่อไปนี้

  1. ชื่อ นามสกุล
  2. E-mail address ของนิสิต
  3. วัน เดือน ปีเกิดของนิสิต
  4. สาขาที่ต้องการศึกษา
  5. ข้อมูลปีการศึกษาปัจจุบัน
  6. ระยะเวลาการแลกเปลี่ยนเข้าร่วมโครงการ (1 ปีการศึกษา, ภาคฤดูใบไม้ร่วงหรือภาคฤดูใบไม้ผลิ)

ทั้งนี้  ได้มอบหมาย นางสาว ธนาภรณ์ ขำสวัสดิ์ นักวิเทศสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-942-8283 สายภายใน 64-4178 เป็นผู้ประสานงาน  และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Incoming FactSheet VAS 2020-2021

กองวิเทศสัมพันธ์ ขอแนะนำให้ติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ก่อนตัดสินใจเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในต่างประเทศ

facebooktwittergoogle_plus