บรรยายสมัครทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

    เครือรัฐออสเตรเลีย เป็นประเทศยอดนิยมอันดับต้นๆของโลก ที่นิสิตนักศึกษาไทยสนใจเดินทางไปศึกษาต่อ  แต่จะดีกว่าถ้าได้ศึกษาต่อด้วยทุนการศึกษาของรัฐบาลออสเตรเลีย ดังนั้น กองวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณภาสินี รัตนบุรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย มาบรรยายแนะนำทุนรัฐบาลออสเตรเลียให้แก่นิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับทราบข้อมูล โดยบรรยายในหัวข้อ การสมัครทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย(Endeavour Scholarship and Fellowships) จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร  อาคารสารนิเทศ 50 ปี ในการนี้ รศ.ดร.บดินทร์  รัศมีเทศ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการบรรยาย  โดยมีคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจกว่า 80 ท่านเข้าร่วมฟัง การบรรยายพิเศษดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลของการศึกษาต่อในออสเตรเลีย ตลอดจนแนะนำการสมัครทุน Endeavour Scholarship and Fellowships ซึ่งเป็นทุนรัฐบาลออสเตรเลีย ในโอกาสนี้คณาจารย์ นิสิต ผู้สนใจจำนวนมากได้ซักถาม และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการที่เตรียมตัวสมัครเข้ารับทุนดังกล่าว ซึ่งจะเป็นโอกาสในการเพิ่มพูนประสบการณ์การศึกษา การวิจัย และการทำงานในอนาคต

       โดยในคราวต่อไป กองวิเทศสัมพันธ์ จะได้จัดบรรยายโดยเชิญผู้ที่เคยได้รับทุน Endeavour Scholarship and Fellowships ประเภทต่างๆ ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ เทคนิควิธีการสมัคร เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่สนใจต่อไป

 

facebooktwittergoogle_plus