ผู้บริหาร มก. เยี่ยมชมสถานีวิจัยและฝึกอบรมศูนย์พืชผักโลก

  เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์พืชผักโลก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ชิณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร. ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตสกลนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนพร ขจรผล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตสกลนคร และ อาจารย์ภาคภูมิ ตันเตชสาธิต หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตสกลนคร เข้าพบและหารือร่วมกับ Dr. Delphine LARROUSSE ผู้อำนวยการศูนย์พืชผักโลก ประจำประเทศไทย และ Dr. Narinder DHILLON ผู้จัดการสถานีวิจัยและฝึกอบรมศูนย์พืชผักโลก (AVRDC – The World Vegetable Center) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  การเยี่ยมชมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและสร้างกิจกรรมความร่วมมือใหม่ๆระหว่างสองสถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสาขาเกษตร โอกาสนี้ Dr. Delphine LARROUSSE ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความชื่นชมในความร่วมมือที่ผ่านมา ทั้งในด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนด้านต่างๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และศูนย์พืชผักโลก (AVRDC – The World Vegetable Center) พร้อมได้เรียนเชิญผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมในภารกิจต่างๆของศูนย์พืชผักโลก และสนับสนุนกิจกรรมการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชนระหว่างกัน

  จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ชิณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กล่าวเน้นย้ำถึงกิจกรรมต่างๆที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และศูนย์พืชผักโลกมีความร่วมมือกันมากว่าสิบปี พร้อมกันนี้ ดร. ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตสกลนคร กล่าวเสริมว่า ความร่วมมือต่างๆนี้เริ่มต้นจากการฝึกอบรมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ศูนย์พืชผักโลกและเรียนรู้และแบ่งปันความรู้กับทีมนักวิจัยของ AVRDC

  นอกจากนี้ Dr. Narinder DHILLON ผู้ดูแลโครงการเพาะพันธุ์ Cucurbits ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนนิสิตปริญญาโท คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาเขตสกลนคร ว่าควรมีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยแนวทางเกษตรยั่งยืน เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้สำหรับการทำงานร่วมกับทีมวิจัยของ AVRDC อนึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ชิณศรี ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลัก ระหว่างคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร และ AVRDC ในการสนับสนุนและริเริ่มโครงการต่างๆ ท้ายสุด ผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายมีข้อสรุปว่า ควรจะมีการหาทุนสนับสนุนจากภายนอกเพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันต่อๆไปในอนาคต

facebooktwittergoogle_plus