ทุนการศึกษากระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประจำปี 2563

1. 2020 Taiwan Scholarship Program for Thai students
(ทุนระดับปริญญาตรี โทและเอก)
เปิดรับสมัคร : 1 กุมภาพันธ์ 2020 จนถึง  31 มีนาคม 2020
รายละเอียดทุน
1. เงินสนับสนุนค่าเทอม 40,000 NTD./เทอม
(หากสมัครมหาวิทยาลัย 36 แห่งในรายชื่อตามเอกสารแนบทุน ทางมหาวิทยาลัยจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนต่าง)
2. เงินสนับสนุนรายเดือน
– ปริญญาตรี 15,000 NTD./เดือน
– ปริญญาโท/ ปริญญาเอก 20,000 NTD./เดือน
-โควต้าสำหรับนักเรียนไทย จำนวน 18 ทุน
แบบฟอร์มการสมัคร https://www.taiwanembassy.org/th_en/post/3043.html

 

MOE final

 

2. 2020 Huayu Enrichment Scholarship (HES) For Thailand Students
(ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น)
เปิดรับสมัคร : 1 กุมภาพันธ์ 2020 จนถึง  31 มีนาคม 2020
รายละเอียดทุน
– สำหรับหลักสูตรเรียนภาษาจีนระยะสั้น 3-12 เดือน
– โควต้าสำหรับนักเรียนไทย จำนวน 132 เดือน
– เงินสนับสนุนรายเดือน 25,000 NTD./เดือน
แบบฟอร์มการสมัคร 

 

HES final
QR Code ในการรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านการศึกษาต่อไต้หวัน และทุนการศึกษา
QR Code Taiwan_Page_1
facebooktwittergoogle_plus