มก.ต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์

  เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ชิณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย Professor Matthew P. Downs, Senior Advisor for International Relations รองศาสตราจารย์ ดร. อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร ตรงจิตภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ สังข์แก้ว รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวนศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. อิสริยา บุญญะศิริ คณะเศรษฐศาสตร์ คุณอารยา พีชผลและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย นำโดย Mr. Edward CANAVAN, Deputy Head of Mission พร้อมด้วย Mr. Cormac KAVANAGH, Senior Education Consultant ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้ คือการหารือและต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยในประเทศไอร์แลนด์ผ่านการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ชิณศรี กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลในภาพกว้างเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอีกทั้งยังกล่าวถึงการเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการของ H.E. Mr. Joseph Anthony COTTER เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีและการให้ความสำคัญกับแวดวงทางด้านการศึกษาของประเทศไอร์แลนด์ได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกัน Mr. Edward CANAVAN ก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นเลิศทางด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในประเทศไอร์แลนด์ที่ถูกจัดอยู่ในลำดับต้นๆของโลกจากหลากหลายสำนัก และยังได้ใช้โอกาสนี้แนะนำ Mr. Cormac KAVANAGH ที่ปรึกษาทางด้านการศึกษาประจำสถานเอกอัครทูตเพื่อร่วมหารือและพัฒนาหลักสูตร Joint Degree และหลักสูตร Double Degree ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยในประเทศไอร์แลนด์ต่อไปในอนาคต

  ทั้งนี้ คณาจารย์และผู้แทนจากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งมีจำนวนนิสิตต่างชาติเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี อาทิ หลักสูตร Bachelor of Arts in Entrepreneurial Economics (EEBA) ของคณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตร Kasetsart Integrated Tourism Management (KITMAN) ของคณะมนุษยศาสตร์ ฯลฯ ไปจนถึงข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ โดย Mr. Cormac KAVANAGH ได้รับทราบข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาและผสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในประเทศไอร์แลนด์กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในสาขาวิชาที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อไปในอนาคตอันใกล้

facebooktwittergoogle_plus