โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วงประจำปี 2563 ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น

Mie University Exchange Program

หัวข้อ

รายละเอียด

รายละเอียดหลักสูตร
 1. Special Auditing Students สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความประสงค์ในการศึกษาแลกเปลี่ยนในสาขาวิชาที่นิสิตศึกษาอยู่ปัจจุบัน นิสิตต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี โดยรายวิชาส่วนใหญ่สอนด้วยภาษาญี่ปุ่น หากผู้สมัครมีความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นไม่เพียงพอ จะสามารถเลือกลงรายวิชาได้อย่างจำกัด
 2. Special Research Students สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความประสงค์ในการทำวิจัยโดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ณ Mie University
คณะที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา
 1. Humanities, Law and Economics
 2. Education
 3. Medicine
 4. Engineering
 5. Bioresources
 6. Center for International Education & Research
 1.  Humanities and Social Sciences
 2. Education
 3. Medicine
 4. Engineering
 5. Bioresources
 6. Regional Innovation Studies
ระยะเวลาโครงการ 1 ภาคการศึกษา : ตุลาคม 2563 –มีนาคม 2564 (6 เดือน) หรือ

2 ภาคการศึกษา : ตุลาคม 2563 –กันยายน 2564 ( 12 เดือน)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เป็นนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรีไม่ต่ำกว่าชั้นปีที่ 2 หรือระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นอยู่กับประเภทของการแลกเปลี่ยนที่สมัคร
 2. มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี หากผู้สมัครมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นไม่เพียงพอ จะสามารถเลือกลงรายวิชาได้อย่างจำกัด
 3. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการครองชีพอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ตลอดระยะเวลาแลกเปลี่ยน
 4. ต้องมีสถานภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการฯ และหลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ แล้ว นิสิตจะต้องกลับมาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทันที
เอกสารประกอบ

การสมัคร

นิสิตต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้พร้อมหนังสือเสนอชื่อจากต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์

 1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนม.เกษตรศาสตร์ รวมทั้งหมด 4 หน้า (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้โดยกองวิเทศสัมพันธ์) [PDF]
 2. ใบสมัคร Application for Admission of Exchange Student 2020 ที่กรอกรายละเอียดสมบูรณ์ครบถ้วน (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้) [EXCEL][PDF]
 3. Checklist (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้) พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร [PDF]
 4. Questionnaire sheet of Faculty of Humanities, Law and Economics and Graduate School of Humanities and Social Science สำหรับผู้สมัครที่ประสงค์สมัคร Faculty of Humanities, Law and Economics หรือ Graduate School of Humanities and Social Science (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้) โดยแบ่งเป็น

     – ประสงค์เรียนแลกเปลี่ยนรายวิชาใช้แบบฟอร์มประเภท Special Auditing Students  [PDF]

     – ประสงค์ทำวิจัยใช้แบบฟอร์มประเภท Special Research Students [PDF]

  1. Questionnaire sheet of Faculty of Engineering หรือ Graduate School of Engineering สำหรับผู้สมัครที่ประสงค์เลือกสมัครเรียน/ทำวิจัยใน Faculty/ Graduate School of Engineering (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้) [PDF]
  2. Certificate of Health (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้) [PDF]
  3. ใบรับรองสถานภาพนิสิต (Certificate of enrollment) ฉบับภาษาอังกฤษ (ออกโดยสำนักบริหารการศึกษา)
  4. ใบรายงานผลการศึกษา (Academic transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ (ออกโดยสำนักบริหารการศึกษา)
  5. Recommendation letter ออกโดย หัวหน้าภาควิชาหรือคณบดีต้นสังกัดผู้สมัคร เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น โดยให้ระบุถึง : To President of Mie University  [EXAMPLE]
  6. รูปถ่ายนิสิตหน้าตรงคมชัด ขนาด 4 ซม.x 3 ซม. จำนวน 3 รูป โดยติดบนใบสมัคร 1 รูป
  7. ใบสมัครขอรับทุน Mie University Scholarship Application Form (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้) [PDF]
  8. Questionnaire for the dormitory (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้) [EXCEL][PDF]
  9. Questionnaire for tutoring activity (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้) [EXCEL][PDF]
  10. สำเนาพาสปอร์ต
  11. ผลทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น (ถ้ามี)
  12. Certificate of Scholarship (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครั้งนี้
  13. Application for Certificate of Eligibility (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้) โดยการบันทึกเป็นไฟล์ EXCEL และส่งมาที่อีเมล์ fro@ku.th ภายในวันที่ 10 มี.ค.2563 ระบุ Subject: CoE for Mie University Exchange Program 2020)
ค่าใช้จ่าย นิสิตผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ Mie University ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิเช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทางภายในประเทศ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน และ ประกันสุขภาพ ต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง ซึ่งโดยเฉลี่ยค่าครองชีพในการใช้ชีวิตอยู่ ณ ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 80,000 – 100,000 เยน/เดือน (ประมาณ 25,000 – 30,000 บาท)
ทุนช่วยเหลือ มีโอกาสสมัคร ทุน Mie University Scholarship 20,000 เยน / เดือน (ประมาณ 6,000 บาท)

หมายเหตุ

 1. มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมและเสนอชื่อเพื่อสมัครรับทุน 1 รายเท่านั้น
 2. ผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับทุนต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองได้เป็นอันดับแรก เนื่องจากผลการพิจารณาการได้รับทุนจะประกาศหลังจากที่นิสิตเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ ณ Mie University แล้ว
กำหนดการรับสมัคร ณ กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2563

***ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม***

–> เอกสารประชาสัมพันธ์ โดยกองวิเทศสัมพันธ์ [PDF]
–> Application Guide for 2020 [PDF]
facebooktwittergoogle_plus