งานประชุมวิชาการนานาชาติ ในวาระครบรอบ 77 ปี มก.

  เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม สุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จัดการประชุมวิชาการนานาชาติในวาระครบรอบ 77 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  KU Academic Forum : In Celebration of the 77th Anniversary of Kasetsart University หัวข้อ “Higher Education and Sustainable Development: Facing Realities and Implementing Change”

  ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและเป็นผู้กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ในวาระครบรอบ 77 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเน้นย้ำถึงความเป็นศาสตร์แห่งแผ่นดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนทั่วประเทศ และตระหนักดีว่าพันธะสัญญานี้จะสำเร็จลุล่วงไปได้ ก็ด้วยการส่งเสริมจากพันธมิตรทางการศึกษาจากนานาประเทศ ในการเข้าสู่ปี พ.ศ. 2563 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เป็นโอกาสสำหรับเราทุกคนในการประเมินความก้าวหน้าและความท้าทายต่างๆ ที่เผชิญ ประเด็นสำคัญของการอภิปรายครั้งนี้จึงเกี่ยวข้องกับขอบเขตที่มหาวิทยาลัยและสถาบันพันธมิตรแต่ละแห่งดำเนินการอยู่ เพื่อการบรรลุเป้าหมายในระดับโลก และเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีและใช้กลยุทธ์ต่างๆเหล่านั้นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ภายในงานจัดให้มีการปาฐกถาพิเศษ และการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยพันธมิตรทั่วโลก

 งานประชุมวิชาการนานาชาติ ในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ส่วนแรกประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ (Keynote Sessions) ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย/สถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศในประเด็นต่างๆ ดังนี้

– Higher Education and Global Sustainability Challenges: Director Eiji NAWATA, Kyoto University ASEAN Center, Thailand

– Educating Global Citizens for Sustainable Development: Director Pihla MESKANEN, Arrki Institute, Finland

– The Role of Universities in Co-creating Urban Sustainability: Dean Rickey YADA, Faculty of Land and Food Systems, University of British Columbia, Canada

- The Role of Universities in Enhancing Food Security and Rural development: Director Kyong-Woong KIM, International Environmental Research Institute, Gwangju Institute of Science and Technology, Republic of Korea

  ส่วนที่สองประกอบด้วยการเสวนาและการอภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้

  1. Changing roles of Universities in Providing Education on the Sustainable Development Goals (SDGs): Director Mark ANDERSON, the Europe Office, Glasgow Caledonian University, UK; Professor Vinayagum CHINAPAH, Stockholm University, Sweden
  2. Research and Innovation to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs); Rector Arif SATRIA, Bogor Agricultural University, Indonesia; Professor Barf LAMBREGTS, Faculty of Architecture, Kasetsart University; Associate Professor Sutkhet NAKASATHIEN, Ph.D. Dean of Faculty of Agriculture, Kasetsart University

  ต่อจากนั้นเป็นการปิดงาน (Forum Closing) โดยการกล่าวรายงานสรุป Interim Report of Sustainable University Network of Thailand: Implementing the SDs โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามด้วย Students’ perspectives and voices on SDGs โดย นางสาวดารณี แพทยานันท์ ชั้นปีที่ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในหัวข้อ Education & Gender Equality นายคีตพงศ์ นามวัฒน์ ชั้นปีที่ 2 ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในหัวข้อ Peace & Justice and Higher Education และ นางสาวเกรซ รัตนดิษฐ์ บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหัวข้อ Environment & Society Development  มุมมองของวิทยากรซึ่งเป็นนิสิตและบัณฑิตใหม่ในครั้งนี้สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าประชุมเป็นอย่างมาก จากนั้น Pro Vice-Chancellor Chris CHANG, University of Portsmouth, UK ได้กล่าวปิดโดย Closing Commentary (Video Presentation) ในหัวข้อ The Role of Universities as Catalysts in Contributing to SDGs ก่อนปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ และนำผู้เข้าร่วมงานจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเยี่ยมชมนิทรรศการงานวิจัย ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

  นอกจากนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 7.00 น. คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยพันธมิตรและผู้เข้าร่วมงานจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศร่วมวางพวงมาลา และสักการะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวาระครบรอบ 77 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  โดยมีรองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์  รองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ห้องปฏิบัติการวิจัยกัญชา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับประทานอาหารกลางวันและรับชมการแสดงศิลปะมวยไทยของศูนย์นวัฒนกรรมมวยไทย ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ หลังจากนั้นได้เดินทางสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเยี่ยมชมโบราณสถานแหล่งมรดกโลก โดยเยี่ยมชมสถานที่ประวัติศาสตร์สำคัญ เช่น วัดไชยวัฒนาราม และวัดมหาธาตุ

  การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ นับเป็นการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 77 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างยิ่งใหญ่และสัมฤทธิ์ผลสูงสุด ทั้งทางด้านวิชาการ วิจัย การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ

Sessions VOD

**Click to view**

 

 

 

  

 

 

KU Academic Forum Handbook

**Download Here**

 

 

Picture Gallery

**Download Here**

Registration Link

https://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?p=20239

LED (1)

facebooktwittergoogle_plus