มก. ต้อนรับผู้บริหารจาก Tokyo University of Agriculture, Japan

เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ชิณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรุณ วรามิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน คุณอารยา พีชผล ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และคุณ กนกวรรณ เล้าอรุณ นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ท่าน นำโดย  Dr. Yoichi SAKATA, Director of Center for International Program พร้อมด้วย Ms. Naho GOTO, Assistant Chief Officer, Center for International Program ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้ คือการหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักงานสาขาของ Tokyo University of Agriculture ประจำประเทศไทยภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ชิณศรี กล่าวต้อนรับและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร ซึ่งอยู่ในระหว่างการปรับปรุงและสามารถใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดตั้งสำนักงานสาขาในข้างต้นได้อย่างดี นอกจากนี้ยังมีอาคารที่พร้อมสำหรับการจัดตั้งเป็นสำนักงานสาขาของ Tokyo University of Agriculture ที่วิทยาเขตกำแพงแสนเช่นกัน อนึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรุณ วรามิตร ก็ได้ให้ข้อมูลและร่วมหารือเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนนิสิตแลกเปลี่ยนระหว่างสองมหาวิทยาลัยจากเดิม 20 คนเป็น 25 คนต่อปี เพื่อยกระดับความร่วมมือให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน Dr. Yoichi SAKATA ก็ได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการพัฒนา Student Cotutelle Agreement สำหรับนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตร่วมกันในอนาคตอีกด้วย

Tokyo University of Agriculture หรือ Tokyo Nodai เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงทางด้านการเกษตรและและงานวิจัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1925 เปิดทำการเรียนการสอนใน 5 สาขาวิชา ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ใน 3 วิทยาเขต และมีจำนวนนักศึกษากว่า 10,000 คน

facebooktwittergoogle_plus