โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2563 จาก Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น

Yamaguchi University Exchange Program

หัวข้อ

รายละเอียด

รายละเอียดหลักสูตร สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน หรือทำวิจัยภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษาจาก  Yamaguchi University   รวมทั้งการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยผู้สมัครจะต้องมีผลทดสอบภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ ตามที่เกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

Faculty of Medicine, Faculty of Global and Science Studies

ไม่ได้กำหนดระดับคะแนน แต่ต้องมีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษและ/หรือญี่ปุ่นเพียงพอในการเข้าเรียนรายวิชาที่สอนด้วยภาษาอังกฤษและ/หรือญี่ปุ่น

The Graduate School of Innovation and Technology Management

TOIEC score of 800 ขึ้นไป

Faculty of Education

Japanese Level of JLPT N3 ขึ้นไป

Faculties of Humanities, Economics, Science, Agriculture, and Veterinary Medicine

Japanese Level of JLPT N2 ขึ้นไป

Graduate School of the Humanities

Japanese Level of JLPT N1 ขึ้นไป

Other Faculties and Graduate Schools

Japanese Level of JLPT N4 ขึ้นไป

เว็บไซต์ Undergraduate program:

http://www.yamaguchi-u.ac.jp/english/academics/undergraduate.html

Graduate program:

http://www.yamaguchi-u.ac.jp/english/admissions/postgraduate.html

Yamaguchi University Exchange Program Factsheet:

http://www.isc.yamaguchi-u.ac.jp/inbound/2020F/2020FFACTSHEET

ระยะเวลาแลกเปลี่ยน 1 ภาคการศึกษา :  ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564

2 ภาคการศึกษา :  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ต้องเป็นนิสิตปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หรือระดับบัณฑิต ณ ม. เกษตรศาสตร์
 2. ต้องมีความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นและ/หรือภาษาอังกฤษในระดับดี
 3. ต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และสุขภาพจิตดี
 4. ต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างแลกเปลี่ยน ณ Yamaguchi University ได้
 5. ต้องมีสถานภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอดระยะเวลาแลกเปลี่ยน และเมื่อสิ้นสุดการแลกเปลี่ยนต้องกลับมาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทันที
เอกสารประกอบ

การสมัคร

นิสิตต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้สมัครผ่านต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์

 1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ม.เกษตรศาสตร์ (แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้โดยกองวิเทศสัมพันธ์) [PDF]
 2. Curriculum Vitae / Resume
 3. Study Plan and Statement of Purpose บรรยายถึงแผนการศึกษาและเหตุผลในการสมัคร
 4. ผลทดสอบทางภาษาตามที่คณะที่ประสงค์สมัครกำหนด
 5. STUDENT AGREEMENT (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด) [PDF]
 6. หนังสือแสดงผลการเรียน (Academic Transcript) ฉบับจริง
 7. Recommendation letter ออกโดยคณบดีต้นสังกัดของผู้สมัคร
 8. สำเนาพาสปอร์ต * วันหมดอายุต้องหลังระยะเวลาแลกเปลี่ยนแล้ว
 9. รูปถ่ายนิสิตหน้าตรงคมชัด จำนวน 3 รูป (3.0 ซม. x 4.0 ซม.)
 10. รายวิชาที่ประสงค์เข้าศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Yamaguchi University (เฉพาะผู้สมัครประเภทลงเรียนรายวิชา) * รายละเอียดรายวิชาสามารถตรวจสอบได้จาก YAMAGUCHI UNIVERSITY FACT SHEET
 11. Research Record in the Past and Research Plan (เฉพาะผู้สมัครประเภททำการวิจัย)
 12. หลักฐานการตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจาก Yamaguchi University (เฉพาะผู้สมัครประเภททำการวิจัย)

หมายเหตุ นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อไปยัง Yamaguchi University ต้องดำเนินการกรอกใบสมัครทางออนไลน์เพิ่มเติม โดยกองวิเทศสัมพันธ์จะแจ้งนิสิตโดยตรงในภายหลัง

ค่าใช้จ่าย นิสิตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ Yamaguchi University แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง เช่น ค่าที่พัก (ประมาณ 4,000-10,000  บาท/เดือน) ค่าสาธารณูปโภค ค่าอาหาร ค่าเดินทางระหว่างประเทศ และภายในประเทศญี่ปุ่น ค่าประกันชีวิตและสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ค่าครองชีพในการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 80,000-100,000 เยน / เดือน (ประมาณ 24,000 -30,000 บาท)
กำหนดการรับสมัคร ณ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563

 

***ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม***

–> เอกสารประชาสัมพันธ์ โดยกองวิเทศสัมพันธ์ [PDF]


facebooktwittergoogle_plus