ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมก. และ ECAM

  เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. มิติ รุจานุรักษ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คุณอารยา พีชผล ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ Mr. Yosawat IAMJAROENCHAI, representative of the École Catholique d’Arts et Métiers (ECAM) for LaSalle Asia Pacific Co., Ltd. ถึงความเป็นไปได้ในการริเริ่มความร่วมมือทางวิชาการ และโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างสองสถาบัน ทั้งการแลกเปลี่ยนระยะสั้น หลักสูตรภาคฤดูร้อนและหลักสูตรภาคฤดูหนาว ในสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

  อนึ่ง ECAM Lyon นั้นเป็นส่วนหนึ่งของ LaSalle Universities หนึ่งในเครือข่ายทางด้านการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไทยชั้นนำมากมาย อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้น

facebooktwittergoogle_plus