มก. ต้อนรับอาจารย์จาก Trier University of Applied Sciences เยอรมนี

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารบริหารธุรกิจ 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร. ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดและคณะกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดหลักสูตรนานาชาติ (KUBIM) พร้อมด้วย น.ส. จิตติมา กฤษดานนท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ และ บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Tobias RICHTER, Business School, The Trier University of Applied Sciences ประเทศเยอรมนี ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้ คือการหารือถึงความเป็นไปได้ในการผสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Business School, The Trier University of Applied Sciences ประเทศเยอรมนี โดย ดร. ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย กล่าวต้อนรับและนำเสนอวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ จากนั้น Professor Dr. Tobias RICHTER ได้แนะนำ The Trier University of Applied Sciences และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และเมืองเทรียร์ซึ่งเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเยอรมนี มีพรมแดนติดกับประเทศลักเซมเบิร์ก และเป็นเมืองสำคัญในภูมิภาคที่มีชื่อในการทำไร่องุ่น

  ที่ประชุมได้หารือในประเด็นต่างๆรวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคณะบริหารธุรกิจของทั้งสองมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ Professor Dr. Tobias RICHTER ได้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร ภาษาที่ใช้สอนที่ The Trier University of Applied Sciences มีทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และภาษาสเปน รวมถึงความหลากหลายของนักศึกษาต่างชาติ และข้อมูลอื่น ๆ เช่น นักศึกษาโปรแกรมธุรกิจระหว่างประเทศ The Trier University of Applied Sciences ประเทศเยอรมนี ต้องลงวิชาเรียนปีสุดท้ายในต่างประเทศ มีหลายคนสนใจที่จะมาทางแถบเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย และมีความสนใจคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในขณะเดียวกัน ต้องการสนับสนุนให้มีนักศึกษาจากประเทศไทยไปแลกเปลี่ยนที่ Trier University of Applied Sciences ให้มากขึ้น ทั้งนี้ ดร. ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย กล่าวถึงความยินดีให้มีการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาระหว่างกันโดยเร็วที่สุดภายในปีการศึกษาหน้า และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการที่มีในปัจจุบัน ในการแลกเปลี่ยนนิสิต ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยอื่นๆในต่างประเทศ อาทิ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และญี่ปุ่น เป็นต้น

  นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการผสานความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย ศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร (staff mobility) และนิสิตระหว่างสองมหาวิทยาลัย ทั้งในรูปแบบของ Degree 3+1+1 และ Non-Degree รวมถึงการริเริ่มจัดตั้งบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างกันในระดับมหาวิทยาลัย โดยสรุป ทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะดำเนินการจัดทำความร่วมมือโดยเร็ว และเห็นถึงความสำเร็จในการผสานความร่วมมือต่างๆระหว่างกันต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้

  The Trier University of Applied Sciences (Hochschule Trier) ประเทศเยอรมนี เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็นสามวิทยาเขต คือ วิทยาเขต Trier (วิทยาเขตหลัก) วิทยาเขต Birkenfeld (ด้านสิ่งแวดล้อม) และ วิทยาเขต Idar-Oberstein (ด้านการออกแบบเครื่องประดับ) มีนักศึกษากว่า 10,000 คน ในสามวิทยาเขต เปิดการสอน 7 สาขาวิชาหลัก ประกอบด้วย

– BLV: วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอาหาร และวิศวกรรมด้านระบบการจัดหาและเทคโนโลยีพลังงาน

– Design: สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน แฟชั่นดีไซน์ การออกแบบการสื่อสาร การออกแบบสื่อ และการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ

– Business school: บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศ ธุรกิจระหว่างประเทศ

– Informatics: วิทยาการคอมพิวเตอร์

– Technology: วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมอุตสาหการ

– Environmental Planning & Technology วิทยาเขต Birkenfeld (ด้านสิ่งแวดล้อม)

– Environmental Economics & Law วิทยาเขต Birkenfeld (ด้านสิ่งแวดล้อม)

facebooktwittergoogle_plus