โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2563 จาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น

ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. Osaka University Short-Term Student Exchange Program (OUSSEP) สำหรับนิสิตระดับชั้นปริญญาตรี ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ในสาขาวิชาที่มีความสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่นิสิตกำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน และต้องการศึกษาแลกเปลี่ยนในชั้นเรียนที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยต้องมีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL Score (iBT) 80 คะแนนขึ้นไป หรือ ผลทดสอบอื่นๆที่เทียบเท่า

รายละเอียดและเอกสารการสมัครประเภท OUSSEP  เพิ่มเติม [PDF]
เว็บไซต์   https://www.osaka-u.ac.jp/en/international/inbound/exchange_program/oussep

2. Immersion Exchange Program Osaka (iEXPO) สำหรับนิสิตระดับชั้นปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ในสาขาวิชาที่มีความสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่นิสิตกำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน และต้องการศึกษาแลกเปลี่ยนในชั้นเรียนที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นอยู่ที่ระดับ JLPT N1-N2

รายละเอียดและเอกสารการสมัครประเภท iEXPO  เพิ่มเติม [PDF]
เว็บไซต์   https://www.osaka-u.ac.jp/en/international/inbound/exchange_program/iexpo

3. FrontierLab@OsakaU สำหรับนิสิตระดับชั้นปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษาในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องการทำการวิจัยและฝึกปฏิบัติทดลองจากห้องปฏิบัติการโดยตรง ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับมอบหมายให้ทำงานเป็นกลุ่มตามสาขาวิชาที่ผู้สมัครสนใจ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษาของ Osaka University โดยตรง โดยนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ TOEFL Score (iBT) 80 คะแนนขึ้นไป หรือ ผลทดสอบอื่นๆที่เทียบเท่า หรือมีผลทดสอบภาษาญี่ปุ่นอยู่ที่ระดับ JLPT N1-N2

รายละเอียดและเอกสารการสมัครประเภท FrontierLab@OsakaU  เพิ่มเติม [PDF]
เว็บไซต์   https://www.osaka-u.ac.jp/en/international/inbound/exchange_program/frontierlab

4. MAPLE Program สำหรับนิสิตระดับชั้นปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดๆก็ได้ ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโดยเน้นศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น นิสิตที่จะเข้าร่วมโครงการต้องมีความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นอยู่ก่อนแล้ว โดยต้องมีผลการทดสอบความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าระดับ JLPT N4

รายละเอียดและเอกสารการสมัครประเภท MAPLE Program  เพิ่มเติม [PDF]
เว็บไซต์ 
  https://www.osaka-u.ac.jp/en/international/inbound/exchange_program/maple

 

กำหนดการรับสมัคร  หมดเขตส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดพร้อมหนังสือเสนอชื่อสมัครผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ภายใน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563


ทุนช่วยเหลือ มี 2 ประเภท

  1. ทุน JASSO 80,000 เยน/เดือน (เป็นระยะเวลา 4-11 เดือน) หรือ
  2. ทุน Osaka University (OU) Scholarship 80,000 เยน/เดือน (เป็นระยะเวลา3-5 เดือน)

 

ทั้งนี้นิสิตที่มีสิทธิ์สมัครรับทุนทั้ง 2 ประเภท ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 2 ภาคการศึกษาล่าสุด ที่ระดับคะแนน 2.3 จาก 3.0 ตามระบบ JASSO GPA Calculation โดยคำนวณได้ตามตารางต่อไปนี้

 

วิธีคำนวณเกรดตามระบบ JASSO GPA Calculation

Grade
ระดับเกรดของนิสิต

A

B+, B C+, C D+, D

F

ระดับคะแนนที่ใช้คำนวณแบบ JASSO

3 3 2 1

0

 

Use the equation below to calculate GPA (Round to two decimal places).

 Jasso

หมายเหตุ เบื้องต้นนิสิตผู้สมัครต้องพร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองเนื่องจากทุนมีจำนวนจำกัด

 

***ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม***

–> เอกสารประชาสัมพันธ์ โดยกองวิเทศสัมพันธ์ [PDF]
–> ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนม.เกษตรศาสตร์ [PDF]
–> Application Guide for Students_2020 Fall [PDF]
facebooktwittergoogle_plus