มก. ต้อนรับอดีตรองอธิการบดี UPM และคณะผู้บริหาร Bioalpha

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางค์กูร  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดลฤดี ใจสุทธิ์  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตร ให้การต้อนรับ Tan Sri Professor Dato Dr. Syed JALALUDIN อดีตรองอธิการบดี Universiti Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย พร้อมด้วยกรรมการบริหารของ Bioalpha International ประกอบด้วย Tan Sri Abd Rahman MAMAT, Chairman; William HON, Managing Director/Chief Executive Officer; Dato’ Norhalim Bin YUNUS, Chief Executive Officer, Malaysian Technology Development Corp.; Dato’ Rosely Bin SAMSURI, Director; Dr. Nik Ismail Bin Nik DAUD, Director; Mohd Nasir Bin ABDULLAH, Director; Ms. Sally CHUAH, Chief Executive Officer of Constant Pharmarcy และ Mr. Izzat RAHMAN, Observer โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. นินนาท โอฬารวรวุฒิ เลขาธิการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผู้ประสานงาน ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเข้าพบอธิการบดีและผู้บริหาร

  ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในภาพกว้าง พร้อมนำชมวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกล่าวถึงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งในมาเลเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมืออันดีกับ Universiti Putra Malaysia (UPM) รวมทั้งกล่าวถึงความสำคัญ และความพร้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการทำความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนจากต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับทุกฝาย รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมืออันยาวนานกับภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐในมหาวิทยาลัย อาทิ การพัฒนาทางวิชาการและการวิจัย เพิ่มช่องทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการตลาด การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตร เช่น การทำฟาร์มสมัยใหม่ กรรมวิธีในการแปรรูปสมุนไพร การลดการใช้สารเคมี เป็นต้น

  วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้ คือการหารือถึงความเป็นไปได้ในการผสานความร่วมมือระหว่างกันในด้านการวิจัยและพัฒนา โอกาสนี้ Tan Sri Professor Dato Dr. Syed JALALUDIN, former Vice Chancellor of Universiti Putra Malaysia ได้แนะนำและให้ข้อมูลในภาพกว้างเกี่ยวกับ Bioalpha International หรือ Bioalpha Holdings Berhad (BHB) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน Bursa Malaysia เป็น บริษัทอาหารเสริมครบวงจรที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การวิจัยและพัฒนา การผลิต การขายอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในฐานะ ODM (Original Design Manufacture) และภายใต้กรรมสิทธิ์แบรนด์ของบริษัท ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ประกอบด้วยสมุนไพรแปรรูป ส่วนผสมสูตร อาหารเสริมและสมุนไพร-ไม่ใช่สมุนไพรซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย ได้แก่ การล้างพิษสุขภาพ เสริมระบบภูมิคุ้มกัน ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และสุขภาพสมอง รวมถึงประโยชน์ด้านความงามเช่น การควบคุมน้ำหนัก และต่อต้านริ้วรอย ธุรกิจของ BHB ประกอบด้วย การเกษตร การวิจัยและพัฒนา การผลิต และเครือข่ายร้านขายยา “Constant” ในประเทศมาเลเซีย โดยสรุป ที่ประชุมได้หารือถึงความเป็นไปได้ของความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งจะติดตามการประสานงานต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้

facebooktwittergoogle_plus