มก.ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก USTB ประเทศจีน

  เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีร์ เชาวนนท์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ วิทยาเขตศรีราชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ วิทยาเขตศรีราชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุเทน สุปัตติ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก University of Science and Technology Beijing (USTB) 4 ท่าน นำโดย Professor Dr. Dawei ZHANG, Director of International Relations, National Materials Corrosion and Protection Data Center พร้อมด้วย Associate Professor Dr. Bowei ZHANG, Assistant Professor Dr. Lingwei MA, Assistant Professor Dr. Hongchang QIAN, และคณะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 6 ท่าน ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในภาพกว้าง พร้อมนำชมวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และยังได้กล่าวถึงความร่วมมือทาง วิชาการที่โดดเด่นระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันอุดมศึกษาหลายๆแห่งในประเทศจีน ในขณะเดียวกัน Professor Dr. Dawei ZHANG, Director of International Relations, National Materials Corrosion and Protection Data Center ได้กล่าวขอบคุณในการต้อนรับอันอบอุ่นในโอกาส ที่ได้มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นครั้งที่สอง นับตั้งแต่ปี 2016 และขอบคุณในความร่วมมืออันดีตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา สำหรับการมาเยือนครั้งนี้ Professor Dr. Dawei ZHANG และคณะ จาก University of Science and Technology Beijing (USTB) ได้เดินทางมาทำกิจกรรมการศึกษา Atmosphere and Soil Corrosion กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามกิจกรรมที่ระบุไว้ใน MOU ในปี 2017 ระหว่าง USTB และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในช่วง 6 – 13 มกราคม 2563

  โดยวัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้ คือการหารือถึงความเป็นไปได้ในการผสานความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับ National Corrosion Data Center ของ USTB รวมทั้งเพื่อมอบประกาศนียบัตรแก่ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีร์ เชาวนนท์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ วิทยาเขตศรีราชา ในฐานะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีบทบาทใน National Corrosion Data Center

  ทั้งนี้ Professor Dr. Dawei ZHANG ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ National Corrosion Data Center ของ USTB โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน Corrosion data accumulation ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม (platform) หรือระบบปฏิบัติการระดับประเทศของจีน National Corrosion Platform (NECP) เป็นเครือข่ายการวิจัยที่ไม่แสวงหากำไรและบริการสาธารณะ ก่อตั้งขึ้นในปี 1960 กว่า 50 ปีที่ NECP ทุ่มเทในการวิจัยและพัฒนาและการแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกัดกร่อนสิ่งแวดล้อม และในปัจจุบันกลายเป็นองค์กรชั้นนำทั่วประเทศซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการกัดกร่อน 400 คนทั่วประเทศจีนที่ศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลการกัดกร่อนของดินในพื้นที่ต่างๆของประเทศจีน ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ Professor Dr. Dawei ZHANG และคณะ หวังว่าจะเป็นการร่วมต้นในความร่วมมือต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะกับภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต หรือการร่วมกันจัดสัมมนาวิชาการ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้สามารถนำไปสู่ความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยการกัดกร่อนและวัสดุโดยการศึกษาข้อมูลในประเทศไทย

  จากนั้น ในช่วงบ่าย คณาจารย์และคณะนักศึกษาจาก University of Science and Technology Beijing (USTB)  ได้เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. มงคล รักษาพัชรวงศ์ หัวหน้าสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ ได้กล่าวต้อนรับ และแนะนำความเป็นมาของสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านต่างๆที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ทำร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆในประเทศจีนในโครงการต่างๆแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างกันเป็นอย่างดี

facebooktwittergoogle_plus