มก.ต้อนรับผู้บริหารจาก Yangzhou University ประเทศจีน

  เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิภา วงศ์แสงนาค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถวิทย์ โกวิทวที ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Yangzhou University นำโดย Professor Xinan JIAO, President of Yangzhou University พร้อมด้วย Professor ZHAO Wenming Director, President’s Office Professor Qin Xu   Director, International Office Professor YANG Zhangping Dean, College of Animal Science and Technology Professor WANG Xiaozhi  Dean, College of Environment Science and Engineering และ Professor LING Zhi   Dean, College of Mathematical Science ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้ คือการหารือถึงความเป็นไปได้ในการผสานความร่วมมือใหม่ๆทางด้านวิชาการและงานวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ และสัตวแพทย์ศาสตร์ โดยดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ กล่าวต้อนรับและเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างสองมหาวิทยาลัย ทั้งทางด้านการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากร นอกจากนี้ยังได้กล่าวเชิญคณะผู้บริหารจาก Yangzhou University เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติในวาระครบรอบ 77 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้หัวข้อ Higher Education and Sustainable Development: Facing Realities and Implementing Change ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ในขณะเดียวกัน Professor Xinan JIAO ก็ได้กล่าวขอบคุณและแสดงทัศนะเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยที่เข้มแข็งระหว่างสองมหาวิทยาลัยในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการเข้าร่วม Bilateral Symposium ณ Yangzhou University เมื่อปี 2560 และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็น panellist ของ Professor Jianye HUANG, Vice President of Yangzhou University ในงานการประชุมวิชาการนานาชาติในวาระครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีเดียวกันนั้น อนึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน ได้เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิภา วงศ์แสงนาค เป็นผู้ประสานงานของคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนจากประสบการณ์การสอนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีน ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิภา วงศ์แสงนาค ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางของการผสานความร่วมมือทางด้านงานวิจัยผ่านโครงการ Belt and Road Initiative (BRI) ที่รัฐบาลไทยดำเนินการร่วมกับรัฐบาลจีนในอนาคต

  นอกจากนี้ในช่วงบ่าย คณะผู้บริหารจาก Yangzhou University ยังได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ คณะเกษตร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอเกี่ยวกับระบบ Smart Farmer โดยใช้โดรน และ Application เป็นตัวช่วยทางด้านการเกษตร ซึ่ง Yangzhou University มีความสนใจที่จะส่งนักศึกษามาแลกเปลี่ยนในรูปแบบ Short-Term Program เพื่อถ่ายโอนหน่วยกิตในอนาคต

facebooktwittergoogle_plus