ทุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตสู่สากล ปี 2563

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562  ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  เป็นประธานให้โอวาทแก่นิสิตผู้ได้รับทุนจากโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2563 โดยฝากให้นิสิตผู้รับทุนใช้โอกาสสำคัญนี้ในการตักตวงความรู้ ทักษะทางวิชาการ เรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นทูตทางวัฒนธรรมเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้ปรากฏในต่างแดน ด้วยการเป็นอาคันตุกะผู้มีอารยะ มีจริยากริยามารยาทที่งดงาม มีความเคารพต่อกฎระเบียบของเจ้าบ้าน ตลอดจนใช้ไหวพริบปฏิภาณในการพิจารณาแก้ไขปัญหาในทางที่สร้างสรรค์  และใช้ประสบการณ์นี้เป็นแรงผลักดันสำคัญในการปรับเปลี่ยนตนเองให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างรู้เท่าทัน

  สำหรับการดำเนินการในปี 2563 มีผู้ผ่านการคัดเลือกจากคณะวิชา และคณะกรรมการพิจารณางบประมาณสนับสนุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สากล จำนวนทั้งสิ้น 231 ราย ประกอบด้วย นิสิตแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Outbound) จำนวน 217 คน นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ (Inbound) จำนวน 14 คน และใช้งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563 เป็นเงินกว่า  7 ล้านบาท โดยนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเดินทางไปศึกษาและทำวิจัย ณ สถาบันการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร เยอรมัน โปรตุเกส จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เวียดนาม และไต้หวัน ในขณะเดียวกัน นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการฯเป็นนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน

  พร้อมนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี  ให้คำแนะนำเพิ่มเติมถึงการเตรียมตัวในการเดินทางไปร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ  ในฐานะผู้แทนของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ รวมถึงชี้แจงการจัดส่งเอกสารภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการฯ

facebooktwittergoogle_plus