การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันขงจื๊อ ครั้งที่ 9

  เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน (แทนอธิการบดี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันขงจื๊อ ครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. กิติมา อินทรัมพรรย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ดร. วริษา อัศวรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อฝ่ายไทย Miss GAO Huimin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อฝ่ายจีน ดร. ณัฐกานต์ ทวีวัฒนเศรษฐ์ อาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ และ คุณอารยา พีชผล ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย Mr. ZENG Lu, Vice President; Mr. XIANG Shimin, Director of Office for board of Trustees of Huaqiao University; Mr. ZHAO Xincheng, Director of International Exchange and Cooperation Office of  Huaqiao University และ Mr. HU Peian, Director of Chinese Language and Culture Education Office of  Huaqiao University

  ในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันขงจื๊อ ครั้งที่ 9 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานการดำเนินงานการจัดกิจกรรม โครงการต่างๆ การเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมจีนภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานภายนอกของสถาบันขงจื๊อ ประจำปี 2562 ทั้งนี้ผู้บริหารของทั้งสองมหาวิทยาลัยยังได้ร่วมหารือถึงแนวทางการดำเนินงานในอนาคตของสถาบันขงจื๊อ รวมทั้งการขยายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญและศักยภาพของสถาบันขงจื๊อในการจัดโครงการอบรมครูสอนภาษาจีน ที่ไม่เพียงแค่เป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน แต่ยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย–จีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยมีผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อฝ่ายจีนและไทย รายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันขงจื๊อ แบ่งเป็น 6 ส่วน ได้แก่ แผนการดำเนินการโดยรวม การอบรมการเรียนการสอนภาษา  กิจกรรมทางวัฒนธรรม งบการเงิน โครงการสำคัญในปี 2562 และแนวทางการปฏิบัติงานในอนาคต ต่อจากนั้น รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน ได้กล่าวปิดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันขงจื๊อ ครั้งที่ 9  ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนของที่ระลึก และถ่ายรูปร่วมกัน

facebooktwittergoogle_plus