มก.ต้อนรับคณะเยือนจาก Okayama University ประเทศญี่ปุ่น

  เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี คุณอารยา พีชผล ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ โรจนโรวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร. ปาริชาติ ภูติรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร คณะมนุษยศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพลิน กิตติเสรีชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะเยือนจาก Okayama University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 ท่าน นำโดย Professor Akio GOFUKU, Vice Dean of Graduate School of Interdisciplinary Science and Engineering in Health Systems. พร้อมด้วย Professor Yasuyuki YOSHIBA, Graduate School of Interdisciplinary Science and Engineering in Health Systems. Associate Professor Ryoichi TSUTSUMI, Graduate School of Humanities and Social Sciences และ Mr. Yusuke NII, Program Officer, International Affairs Department ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้คือการแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอันได้แก่หลักสูตร Interdisciplinary Science and Engineering in Health Systems และหลักสูตร Humanities and Social Sciences เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการผสานความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน โดยคุณอารยา พีชผล กล่าวต้อนรับและนำเสนอวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมนำเข้าสู่หัวข้อของการสนทนา ทั้งนี้ Associate Professor Ryoichi TSUTSUMI ได้นำเสนอและให้ข้อมูลในภาพกว้างเกี่ยวกับจังหวัด Okayama และ Okayama University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน 20 ลำดับแรกของมหาวิทยาลัยทางด้านการวิจัยในประเทศญี่ปุ่น และยังอยู่ใน 200 ลำดับแรกของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัย Okayama เปิดทำการเรียนการสอน ในขณะเดียวกัน Professor Yasuyuki YOSHIBA ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร Interdisciplinary Science and Engineering in Health Systems และนำเสนอประเด็นสังคมผู้สูงอายุซึ่งทั้งประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยกำลังประสบกับปัญหาดังกล่าวร่วมกัน ต่อมา Mr. Yusuke NII ก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น อันได้แก่ทุนการศึกษาประเภทต่างๆที่รัฐบาลและหน่วยงานในประเทศญี่ปุ่นให้การสนับสนุน ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงชนิดของ Visa เพื่อเข้าทำงานในประเทศญี่ปุ่นหลังจากจบการศึกษาอีกด้วย

 ทั้งนี้ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสังคมผู้สูงอายุ และเสนอแนวทางความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัยในขั้นต้นด้วยการพัฒนาหลักสูตรการแลกเปลี่ยนระยะสั้นทางด้านภาษาและวัฒนธรรมร่วมกัน เพื่อต่อยอดเป็นความร่วมมือที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อไปในอนาคต

facebooktwittergoogle_plus