มก. ต้อนรับคณะเยือนจาก Universiti Teknologi MARA มาเลเซีย

  เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดลฤดี ใจสุทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภณ อุไรชื่น ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน คุณอารยา พีชผล ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะเยือนจาก Universiti Teknologi MARA ประเทศมาเลเซีย นำโดย Associate Professor Dr. Arnis ASMAT, Director of Community of Research Green Technology and Sustainable Development พร้อมด้วย Dr. Siti Noor Hajjar bt Md LATIP, Faculty of Plantation and Agro-technology Associate Professor Dr. Sabiha Hanim bt SALEH, Faculty of Applied Science Associate Professor Dr. Yusfuda Ayu bt Abdullah, Faculty of Architecture, Planning and Surveying และ Dr. Young Soon KONG, Faculty of Applied Science ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้คือการหารือถึงความเป็นไปได้ในการผสานความร่วมมือทางด้านงานวิจัยระหว่างสองมหาวิทยาลัยในสาขาการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อความยั่งยืน โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ กล่าวต้อนรับและชื่นชมถึงศักยภาพทางด้านงานวิจัยของ Universiti Teknologi MARA ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ในขณะเดียวกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดลฤดี ใจสุทธิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภณ อุไรชื่น ก็ได้ให้ข้อมูลในภาพกว้างเกี่ยวกับหลักสูตรและงานวิจัยของคณะเกษตรทั้งสองวิทยาเขต ไปจนถึงความร่วมมือในด้านต่างๆกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ Associate Professor Dr. Arnis ASMAT ก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Universiti Teknologi MARA โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Community of Research Green Technology and Sustainable Development ซึ่งมีพันธกิจหลักในการประสานและเชื่อมโยงกลุ่มนักวิจัยเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาค นอกจากนี้รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ ยังได้กล่าวเชิญคณะเยือนให้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติในวาระครบรอบ 77 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2563

  อนึ่ง คณะเยือนจาก Universiti Teknologi MARA ยังได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KURDI) และ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) เพื่อต่อยอดความร่วมมือทางด้านงานวิจัยในอนาคตอันใกล้

facebooktwittergoogle_plus